SLUIT MENU

HRM in de Overheid – Gemeente Rotterdam en grip op inhuur

HRM in Overheid – Gemeente Rotterdam over vast en flex
HRM in de Overheid
Op 1 april 2021 vindt het congres HRM in de Overheid plaats in ‘t Spant in Bussum.

Update: ‘Gezien de 2e golf rondom het COVID-19 virus ziet de organisatie zich door overmacht en berichtgeving vanuit de overheid en het RIVM genoodzaakt het congres HRM in de Overheid, dat gepland was op 1 oktober 2020, te verplaatsen naar 1 april 2021.’

Onderdeel van het programma is een discussieworkshop met input van experts uit de gemeente Rotterdam.

– Jaap Wils, senior onderzoeker van de Rekenkamer Rotterdam
– Jack van Emden, team manager Mobiliteit en Recruitment, Gemeente Rotterdam
– Jeroen Smolders, senior inkoper Inhuur, Gemeente Rotterdam

Jaap Wils, Jeroen Smolders, Jack van Emden
De gemeente Rotterdam huurt dagelijks in en heeft veel moeite om de openstaande vacatures te vervullen. Eigenlijk zoals elke overheidsorganisatie in deze krappe arbeidsmarkt. Maar dan wel met een vaste formatie van zo’n 12.000 fte en circa 11% externe inhuur.

Wat heeft Rotterdam voor slimme ideeën verzonnen om toch aan geschikt personeel te komen? En hoe trekt zij hierbij de beste talenten aan. Waar ligt de nadruk op: op medewerkers in loondienst of op inhuur? En is de inhuur doelmatig?

Deze thema’s komen aan bod in de Rotterdamse ronde-tafelsessie waarbij de drie vertegenwoordigers van Rotterdam met elkaar in dialoog gaan. Onder leiding van Antoinette Vriend van Omnifocus en Mark Bassie van Flex-Beheer zullen de drie sprekers in discussie met de zaal laten zien hoe zij in de praktijk omgaan met bovengenoemde thema’s.

Jaap Wils
Jaap Wils

In een vooruitblik laten wij eerst Jaap Wils, Senior onderzoeker bij de Rekenkamer Rotterdam, aan het woord.

Kosten voor inhuur in balans?
“De Rekenkamer Rotterdam is een onafhankelijk controlerend orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de gemeente ten dienste van de gemeenteraad. In de gemeenteraad krijgt inhuur vooral aandacht omdat Rotterdam al jaren veel meer uitgeeft aan inhuur dan is begroot. De Rekenkamer heeft onderzocht of de gemeente grip heeft op inhuur en waardoor de overschrijdingen ontstaan,” zo verklaart Jaap Wils.

“Om te beginnen zagen wij dat het beleid rondom flexibele inhuur hinkt op twee gedachten. Het inhuurbeleid heeft de lijn: zo weinig mogelijk inhuur van personeel, uitgezonderd in situaties van piekbelasting, ziekte of bij tijdelijke behoefte aan schaarse expertise. Het HR-beleid streeft echter wel naar een flexibele organisatie die kan meebewegen met beleidsontwikkelingen. Dit botst en zorgt voor onduidelijkheid over of en wanneer inhuur gewenst is.
Ook voor het begroten van kosten van inhuur ontbreekt het aan duidelijkheid. Er ontbreekt een prikkel om realistisch te ramen. Als de inhuur door marktomstandigheden dan groeit, ontstaat er een groot verschil als de begroting niet meegroeit.”

Lag dat aan het inhuurproces?
“Nee,” zegt Jaap Wils, “Met het inhuur- en inkoopproces zelf is weinig mis. Dat verloopt goed in de gemeentelijke organisatie, zoals bleek uit ons onderzoek. De gemeente Rotterdam doet het ook helemaal niet slecht vergeleken met de kosten van inhuur van andere gemeenten.

Ons rapport geeft een objectief beeld van hoe het inhuurproces is ingericht, waaruit inhuur bestaat en wat het kost. De aanname dat de gemeente Rotterdam (te) veel uitgeeft aan dure inhuur van personeel wordt ermee gepareerd. Ook zijn we kritisch over het werken met een harde norm van 10% voor inhuur. Het bereiken van de norm is vooral afhankelijk van de arbeidsmarkt, grote projecten en rijksbeleid. Beter is jaarlijks te kijken naar wat een reëel percentage is op basis van de omstandigheden. Ons belangrijkste advies is af te stappen van de eenzijdige focus op beperking van kosten van inhuur, maar te zorgen voor een beleidskader waarin een goede balans is tussen kosten, de behoefte aan flexibiliteit in de organisatie en werkzekerheid voor personeel.”

Vooruitblik op vervolg interview
In het vervolg van dit interview komen Jeroen Smolders, senior inkoper Inhuur, Gemeente Rotterdam en Jack van Emden, team manager Mobiliteit en Recruitment, Gemeente Rotterdam, aan het woord.

Enkele quotes in aanloop naar het gesprek met hen:

‘In de afgelopen twee jaren hebben wij recruitment, mobiliteitscentrum en inhuur aan elkaar gekoppeld, zodat er steeds meer zicht is op de beschikbare capaciteit in de gemeentelijke organisatie. Waar dat mogelijk is werken wij in de werving en mobiliteit van personeel samen met de Gemeente Den Haag.’

‘Generatiepact? Duurzame inzetbaarheid heeft niet op de eerste plaats met leeftijd te maken. Het is belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Daar heeft de gemeente als werkgever een belangrijke taak, maar ook de medewerker zelf moet er tijd en energie in willen steken.’

‘In deze coronaperiode hebben we volop kunnen wennen en werken aan onze future workskills.’

‘De krappe arbeidsmarkt leidt ertoe dat wij zelf junior medewerkers zijn gaan trainen en opleiden voor specifieke taken binnen onze afdeling Inkoop.’

‘Europese aanbestedingsregels zorgen voor transparantie, maar maken het inhuurproces niet makkelijker. Gelukkig is er bij ons onderling veel en goed overleg tussen inkoop, recruitment en inhuur.’

Wordt vervolgd…

Samenvatting: Hinke Wever, FlexNieuws

Lees ook
Gemeente Rotterdam – thuiswerken en andere effecten van de coronamaatregelen
Interview – Gemeente Rotterdam stemt recruitment en inhuur op elkaar af

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.