SLUIT MENU

SNF keurmerk vanaf 2021 per pand met scherpere normen

Op 15 januari 2020 heeft het bestuur van Stichting Normering Flexwonen (SNF) besloten om het advies van de commissie toekomstvisie SNF op te volgen en in 2021 certificering per pand in te voeren.

Dit houdt in dat álle panden periodiek geïnspecteerd zullen worden (100%-controle), daar waar tot nu toe jaarlijks een steekproef van de door de onderneming gebruikte locaties wordt geïnspecteerd. Ook verscherpt SNF haar normen.

Lees ook: Sociale partners willen een minimale kwaliteitseis voor huisvesting arbeidsmigranten vastleggen per cao, omdat ze voorzien dat steeds meer opdrachtgevers zelf huisvesting gaan bieden.

100% controle
Het bestuur van de Stichting heeft in het najaar van 2019 een commissie toekomstvisie SNF ingesteld met vertegenwoordigers vanuit de uitzendsector, de huisvestingssector en de vakbond. Deze commissie had de opdracht om te komen tot advies over de keurmerkeisen én de inspectiemethode op de middellange termijn. Deze commissie heeft aanbevelingen gedaan op het vlak van hygiëne, privacy en klachtenafhandeling, maar vooral geadviseerd om een 100%-controle in te voeren van de panden die worden gebruikt voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Voorzitter Koos Karssen: “In de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten uit 2012 spraken partijen af om met steekproeven te werken. In het afgelopen jaar hebben we met heel veel partijen intensief overleg gevoerd over een betere controle op de huisvesting om een fatsoenlijk niveau van huisvesting te realiseren. In de Kamerbrief van 21 december 2019 ‘Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten’ schrijven de Ministers over het belang van goede huisvesting en de noodzaak om misstanden te voorkomen. De tijd is nu echt rijp voor een 100%-controle van de panden die worden ingezet voor huisvesting van arbeidsmigranten.”

Beheerder bij grote locaties
Voorgesteld wordt ook om ‘toezicht en beheer’ toe te voegen aan de normen. Voor bewoners houdt dat onder andere in dat bij de grote locaties een beheerder beschikbaar is. Voor omwonenden moet er in elk geval een aanspreekpunt bij de verhuurder bekend zijn. Ook wordt de staat waarin de locatie verkeert in de toekomst gecontroleerd. “Het advies is vergaand en het zal nog veel voeten in de aarde hebben om alles te realiseren, maar het signaal van alle partijen is duidelijk: controles per pand en scherpere normen zijn gewenst om de kwaliteit van huisvesting voor de arbeidsmigrant te garanderen. Daar gaan we hard voor aan de slag en wij zijn voornemens periodiek een update te geven”, aldus Karssen.

Bron: SNF, 21 januari 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.