"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hoorzitting Wet arbeidsmarkt in balans

Op maandag 3 december hield de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vijf uur durend rondetafelgesprek (hoorzitting) over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

Onder de genodigden waren vijf wetenschappers en zes juristen. Als sectorvertegenwoordigers waren aanwezig Young United, Pay for People, LTO-Nederland en de PO-Raad. Daarnaast de sociale partners VNO-NCW, MKB Nederland, ABU, FNV en CNV.

Dit artikel vat de inbreng samen van een deel van de vertegenwoordigers.

LTO Nederland: extra vlucht naar uitzendarbeid
Volgens LTO Nederland zorgt de WAB niet voor herstel balans op de arbeidsmarkt. Stapeling van wetgeving zorgt voor extra vlucht naar uitzendarbeid. LTO Nederland wil dat:

 1. Seizoenarbeid en (vakantie/zaterdag)-werk door scholieren en studenten, dat vanwege de natuurlijke en klimatologische omstandigheden per definitie tijdelijk van aard is, onder de lage ww-premie wordt gebracht;
 2. Voor tijdelijke seizoenarbeid de ingang van de transitievergoeding gelijk blijft aan de huidige situatie;
 3. Voor oproepcontracten bij agrarische seizoenarbeid er flexibiliteit blijft in het eerder of later kunnen oproepen als gevolg van veranderende klimatologische omstandigheden.

PO-raad: positief
De PO-raad is positief over de uitbreiding van de ketenregeling van 24 naar 36 maanden. In het bijzonder waardeert de sector primair onderwijs de uitzondering op de ketenregeling voor vervangers bij ziekte van leraren. Zij waarderen de nieuwe cumulatieve ontslaggrond, die in het wetsvoorstel is opgenomen.

ABU: stel opdrachtgever centraal in payrolldefinitie
Uitzendkoepel ABU signaleert problemen omtrent rechtsonzekerheid en de gevolgen voor de belangrijke allocatiefunctie van uitzendwerk. Die kunnen worden opgelost via een aanpassing van de payrolldefinitie, om te voorkomen dat de bemiddeling van (kwetsbare) werkzoekenden stagneert en dat er geprocedeerd gaat worden over een onduidelijke wettekst. De oplossing is volgens de ABU het handelen van de opdrachtgever (en dus niet van de werkgever) in de payrolldefinitie centraal stellen: van payrolling is sprake als de opdrachtgever de werving en selectie van de arbeidskracht zelf heeft gedaan. Dit doet recht aan de realiteit (het is immers de opdrachtgever die bepaalt of hij van uitzenden of payrolling gebruik wil maken) en het maakt de tekst veel duidelijker, waardoor partijen de wet ook daadwerkelijk kunnen naleven.

Verder gaat de Wab volgens de ABU een waterbedeffect hebben, dat alleen kan worden voorkomen door de invoering van de maatregelen rondom premiedifferentiatie WW en het einde van de vaksectorindeling synchroon te laten lopen met de invoering van de zzp-wetgeving.

Pay for People: payrolldefinitie volgens VPO
Backoffice-dienstverlener Pay for People ondersteunt uitzendbureaus. Volgens deze organisatie zou de wet kleine en middelgrote uitzendbureaus onbedoeld uit de markt kunnen drukken. Uitzendmedewerkers kunnen namelijk ten onrechte onder de payroll-definitie vallen wanneer het uitzendbureau gebruik maakt van backoffice-dienstverlening. Pay for People pleit daarom voor een holistische benadering en aanpassing van de payroll-definitie naar de oorspronkelijke definitie van de Vereniging Payroll Ondernemingen CAO.

FNV: veel meer nodig
De reactie van de FNV is als volgt:

 • De aantasting van de ontslagbescherming gaat de onzekerheid vergroten, maar gaat niet meer vaste banen opleveren.
 • De wet is veel te voorzichtig in de aanpak van allerlei flexconstructies. Het onvermijdelijke gevolg zal zijn dat werkgevers en intermediairs overstappen op constructies die ongemoeid worden gelaten.
 • De Raad van State wijst op dit waterbedeffect en merkt dan terecht op dat het flankerende beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van zelfstandige arbeid, ook tekort schiet. Er is veel meer nodig:
  1. Voer een effectief beleid rond zelfstandige arbeid.
  2. Beëindig de concurrentie op type arbeidscontract door onzekere contracten effectief terug te dringen
  3. Laat de bescherming van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd intact.
  4. Dring marktwerking terug waar dat uitholling van de arbeidsvoorwaarden uitlokt

CNV: Wab moet van tafel
Wat het CNV betreft gaat de Wab in huidige vorm van tafel en komt er een integrale aanpak van de flexproblematiek, met als kern daarvan bescherming van werknemers, een eerlijke en fatsoenlijke beprijzing van flexibele arbeid, gecombineerd met een voortvarende aanpak van het zelfstandigenvraagstuk: gelijk fiscaal speelveld, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw voor zzp’ers en handhaving op schijnzelfstandigheid conform de Wet DBA. De belangrijkste punten:

 • Wijziging ontslagrecht betekent forse verslechtering ontslagbescherming werknemers
 • Rechtvaardig payrolling niet
 • Zorg voor voldoende verschil in kosten vast/flex en hanteer een strakke definitie

Bron: Tweede Kamer, 3 december 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.