"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Richtlijnen collectieve zorgverzekering arbeidsmigranten

Richtlijnen collectieve zorgverzekering arbeidsmigranten

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De zorgverzekering is een basisverzekering voor iedereen. Deze basisverzekering is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Wet ZVW).Ook arbeidsmigranten moeten zich verzekeren. Dit geldt ook voor tijdelijke arbeidsmigranten gedurende de periode dat zij in Nederland werkzaam zijn en op grond van die dienstbetrekking aan de loonbelasting zijn onderworpen. Vaak sluit de werkgever deze zorgverzekering af.

Arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten hebben een aantal specifieke kenmerken: ze wonen niet vast in Nederland, ze zijn vaak voor korte periode in Nederland, ze spreken de Nederlandse taal veelal niet en ze verrichten vaak laaggeschoolde arbeid.

Collectieve zorgverzekering
Doordat arbeidsmigranten vaak niet bekend zijn met het Nederlandse systeem, biedt de werkgever arbeidsmigranten vaak een collectieve zorgverzekering aan. Dit om te voorkomen dat deze werknemers onverzekerd zijn. Enkele zorgverzekeraars bieden hiervoor specifieke collectieve verzekeringen aan, afgestemd op de specifieke kenmerken en behoeften van deze doelgroep. Deze zorgverzekeraars bieden veelal in meerdere talen informatie aan seizoensarbeiders aan.

Werkgever sluit zorgverzekering af
Vaak machtigt de arbeidsmigrant de werkgever om de zorgverzekering af te sluiten en de premie voor hem te voldoen. Het is dan ook meestal de werkgever die de premie betaalt en die hiervoor kosten inhoudt op het loon. Op het moment dat de werkgever is gemachtigd door de werknemer om ook als postadres te functioneren, moet de werkgever er voor zorgen dat de werknemer over zijn polisvoorwaarden beschikt en de informatie van de zorgverzekeraar aan de werknemer te overhandigen.

Niet meer dan 10 procent minimumloon inhouden
De werkgever mag de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening brengen bij de werknemer. De werkgever mag echter niet meer dan tien procent van het wettelijke minimumloon inhouden voor de kosten van de zorgverzekering. In het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies worden de mogelijkheden voor inhoudingen beperkt, hierop ligt er nu een ontwerpbesluit dat uitzonderingen regelt voor huisvesting en zorgverzekering op het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon welke op 1 januari 2017 in werking zal treden.

Het vrijwillig verhogen van het eigen risico leidt tot een premiekorting, en dus een lagere premie. Deze korting moet ten goede komen van de verzekeringsnemer en mag niet door de werkgever worden ingehouden. De zorgverzekeraar moet op het polisblad transparant te zijn over de verzekering, de premie en eventuele kortingen.

Collectiviteitskorting
Er bestaat een wettelijke mogelijkheid tot het verstrekken van een collectiviteitskorting van maximaal tien procent van de premie voor de basisverzekering. Deze premiekorting kan ten goede komen aan de verzekerde of de werkgever. Een combinatie is ook mogelijk. De zorgverzekeraar maakt hierover afspraken met de werkgever.

Deze korting kan – ook voor Nederlandse werknemers – ten gunste komen aan de werkgever. Deze korting hoeft dan niet vermeld te worden op het polisblad van verzekeringsnemer.

Tegenover deze korting staat vaak dat de werkgever een aantal administratieve taken (zoals aan- en afmelding van verzekerden en premiebetaling) verricht. Of er sprake is van een kostenvoordeel voor de werkgever hangt af van de specifieke omstandigheden en de wijze waarop wordt omgegaan met de collectiviteitskorting voor andere werknemers in de sector. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is van plan om de collectiviteiten en de kortingen daarvan nader te bezien. Zij zal de Tweede Kamer hierover voor de zomer van 2015 nader informeren.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.