SLUIT MENU

AVV CAO Gezondheidscentra 20119 maart 2011

AVV CAO Gezondheidscentra 2011

Download: > AVV CAO Gezondheidscentra 2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gezondheidscentra.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 maart 2011, nr. 2385, onder UAWnr. Nr. 11137.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.