"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Gedifferentieerde premie Whk, hoe zit dat?

Gedifferentieerde premie Whk, hoe zit dat?

Door Wouter de Jager, Senior Consultant Whk, werkzaam bij VCSW

Wouter de Jager, Consultant VCSW
Wouter de Jager

Dag allemaal! De afgelopen maanden ben ik begonnen met bloggen voor FlexNieuws. In mijn eerste twee blogs viel ik met de deur in huis. Ben ik me van bewust. Het was allemaal een beetje onwennig, maar het wordt leuker. Beloofd!

De reden dat ik zo vliegend van start ging, heeft te maken met mijn passie. Ik ben een liefhebber van dit vakgebied, gecombineerd met de ingrijpende veranderingen die recent door de wetgever zijn doorgevoerd (zoals te lezen in mijn vorige blog). Het liefst neem ik iedereen daar meteen in mee, maar daarbij mag niet worden vergeten dat weinigen er dagelijks zo diep in zitten als ik. Dus ik doe een stapje terug en leg een bodempje.

Weleens gehoord van de gedifferentieerde premie? Vast wel! Dat percentage dat de Belastingdienst elk jaar toestuurt en wat keurig wordt ingevoerd in de salarisadministratie zodat deze premie goed wordt afgedragen. De beschikkingen voor 2022 zijn eind november al het land in gestuurd door de Belastingdienst. Redelijk actueel onderwerp dus. Maar waar komt de gedifferentieerde premie eigenlijk vandaan? Wat is het nut en hoe heeft het zich ontwikkeld de afgelopen jaren? Als je alles hierover wil weten, download dan de whitepaper op onze website. Liever de samenvatting? Lees dan snel verder!

De gedifferentieerde premie
De gedifferentieerde premie is een variabel percentage dat jaarlijks door de Belastingdienst wordt berekend en afgegeven, doorgaans rond eind november of in de loop van december. Dit percentage dient de werkgever het daaropvolgende boekjaar af te dragen.

Het percentage van de gedifferentieerde premie is van veel parameters afhankelijk, maar de meest invloedrijke zijn de premieloonsom van de werkgever en de toegerekende arbeidsongeschiktheidslasten. De arbeidsongeschiktheidslasten zijn Ziektewet- en WGA-uitkeringen die zijn ontstaan vanuit het dienstverband bij de werkgever waaraan zij worden toegerekend. Vóór 2014 spraken we over de gedifferentieerde premie WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), daarna is het de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) geworden. Dit heeft te maken met de Modernisering Ziektewet (Wet BeZaVa).

De Wet BeZaVa heeft behoorlijk wat teweeggebracht. Vóór de invoering hiervan werden werkgevers door de gedifferentieerde premie enkel financieel verantwoordelijk gehouden voor werknemers die tijdens het dienstverband arbeidsongeschikt raakten en binnen dat dienstverband een WGA-uitkering toegekend kregen. Door de invoering van deze wet werden werkgevers niet langer enkel verantwoordelijk gehouden voor WGA-uitkeringen, die tijdens het dienstverband ontstonden, maar voor alle werknemers die ziek uit dienst treden (of zelfs ziek worden binnen 28 dagen na beëindiging dienstverband).

Voor de flexbranche maakte dit natuurlijk forse impact; als werkgever direct beboet worden voor werknemers die ziek uit dienst treden. Zeker gezien er binnen de branche veel arbeidsovereenkomsten direct eindigen bij ziekte van de werknemer. Daardoor maakt de werknemer aanspraak op Ziektewetuitkering, en die wordt dus sinds 2014 weer toegerekend in de gedifferentieerde premie.

De gedachtegang vanuit de wetgever is niet helemaal onlogisch, hoor. Gedurende de invoering van ons sociale zekerheidsstelsel, is ziekteverzuim een terugkerend onderwerp. Aan de ene kant willen we er allemaal van verzekerd zijn dat we inkomsten hebben. Ook als we ziek worden. Aan de andere kant moeten al die uitkeringen ook betaald worden. Door de jaren heen is gebleken dat, ondanks diverse prikkels en aangescherpte regelingen om überhaupt in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, is het aantal uitkeringen toch altijd blijven stijgen. De laatste (en komende) jaren voornamelijk door vergrijzing.

Echter, het enkele feit dat iemand bepaalde werkzaamheden niet meer kan verrichten bij een werkgever hoeft niet te betekenen dat iemand helemaal niets meer kan. Door de invoering van onder andere deze financiële prikkel voor werkgevers, probeert de wetgever te stimuleren dat het maximale uit de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer wordt gehaald, of nog beter: dat verzuim wordt voorkomen.

Mocht iemand toch in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht komen, zijn er vaak weer stimulansregelingen voor werkgevers om zo iemand in dienst te nemen. Want hoe langer het duurt, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt. En participeren is nou eenmaal leuker dan toekijken.

Goed, ik dwaal af. Die stimulansregelingen komen een andere keer zeker nog aan bod! Nu nog even terug naar de gedifferentieerde premie. Wat niet geheel onbelangrijk is om te weten, is dat niet iedere premie foutloos wordt vastgesteld. De Belastingdienst is bij het vaststellen van de premie namelijk afhankelijk van input van het UWV. Het UWV informeert de Belastingdienst welke uitkeringen voor rekening van de werkgever dienen te komen. Voor sommige uitkeringen geldt echter dat deze niet voor rekening van de gedifferentieerde premie mogen komen. Bijvoorbeeld wanneer iemand ziek is als gevolg van zwangerschap, of een ongeval waarbij een derde partij aansprakelijk is gehouden. Daarom heb je als werkgever altijd de mogelijkheid een specificatie op te vragen van de toegerekende uitkeringslasten.

Op de specificatie staan onder andere het BSN en de eerste ziektedag van de werknemers die worden toegerekend. Controle daarop is zinvol, want stel dat er een uitkering onterecht is toegerekend, kan dat een slok op de borrel schelen. Omdat het soms over hele specifieke wetgeving gaat, kan het zinvol zijn een specialist hiervoor in te schakelen. Bel mij dan, misschien ken ik er nog één voor je

Lees ook
No-riskpolis en de plannen in de Verzamelwet SZW
Loonkostenvoordeel Banenafspraak

Wouter de Jager is Senior Consultant Whk bij VCSW. Hij is verantwoordelijk voor de controle op de gedifferentieerde premie Whk.