"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU stelt gedragscode op voor flexibele arbeid in het onderwijs

De ABU heeft samen met de leden die actief zijn in het onderwijs het initiatief genomen tot de Gedragscode verantwoorde inzet flexibele arbeid in het onderwijs.

ABU: Gedragscode verantwoorde inzet flexibele arbeid in het onderwijsVoor deze gedragscode hebben ook de PO-Raad en de VO-Raad input geleverd.

Lage instroom, hoge uitstroom
Er is een enorm tekort aan leerkrachten. De instroom van nieuwe docenten is laag en de uitstroom is hoog. Veel oudere leerkrachten lopen door het ontbreken van loopbaanbeleid vast. De mobiliteit is gering. Studenten worden nog voordat zij hun opleiding hebben afgerond, gevraagd om voor de klas te komen staan. Vervolgens maken zij vaak hun opleiding niet af. Veel nieuwe leerkrachten stromen al weer binnen één jaar het onderwijs uit. Net iets meer dan de helft van de studenten die aan de Pabo begint, maakt de opleiding af en blijft langer dan één jaar in het onderwijs.

Omscholing
Waar problemen zijn, zijn ook oplossingen. Uitzendorganisaties die lid zijn van de ABU bieden niet alleen oplossingen voor ‘piek en ziek’, maar ook structurele oplossingen. Denk aan een compleet pakket met omscholingstrajecten voor zij-instromers, mobiliteitstrajecten en van-werk-naar-werktrajecten. Hiermee wordt de instroom in het onderwijs bevorderd en de uitstroom beperkt.

Cowboys
Waar problemen zijn, zijn helaas ook cowboys die misbruik maken van de situatie. De ABU ontvangt meldingen, via de media en contacten in het onderwijs, over uitzenders die leerkrachten wegkopen bij de ene school en vervolgens plaatsen bij de buurschool. Het kan ook gaan om hoge kosten in rekening brengen, of om buitensporige arbeidsvoorwaarden. Dit verergert het bestaande probleem.

School in control
De ABU neemt afstand van deze foute praktijken en wil de kwaliteit verhogen van uitzenden in het onderwijs. Daarbij moet de opdrachtgeversrol van de onderwijsinstellingen wordt versterkt. Zij moeten volledig in control zijn.

Gedragscode
De code bevat drie uitgangspunten:

  • Gelijkwaardig partnerschap: de hr-dienstverlener en de school werken met elkaar samen als gelijkwaardige partners, om zo goed mogelijk invulling te geven aan de vraag van de school.
  • Kwalitatief goede inhuur: ABU-leden erkennen de maatschappelijke belangen van het onderwijs. Zij dragen daaraan bij door transparante, duidelijke communicatie naar de school en een maatschappelijk verantwoorde invulling van de opdracht.
  • Verantwoorde investering: de school kan rekenen op heldere afspraken over de financiële investering van de dienstverlening. Daarbij neemt de hr-dienstverlener altijd voorafgaand aan de samenwerking de afspraken door en legt deze contractueel goed vast. Hierbij wordt een heldere checklist gebruikt.

Die checklist is onderdeel van de code, en vullen school en uitzender samen in. Ze maken afspraken over bijvoorbeeld het begeleiden en informeren van uitzendkrachten en over hoe om te gaan met klachten.

Bron: ABU, 3 augustus 2021

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.