"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NBBU: SER-akkoord leent zich voor voortzetten gesprekken uitzend-cao

Het SER-akkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties is een breed en stevig advies over de arbeidsmarkt aan het komende kabinet.
NBBU
Dat concludeert uitzendorganisatie NBBU, die tevreden is dat het akkoord de belangrijk allocatie- en opstapfunctie van uitzenden erkent, maar denkt dat het flinke klus wordt de afspraken tot praktijk te maken. “Nu kunnen we aan de slag”, aldus NBBU-directeur Marco Bastian.

De NBBU vindt het goed dat uitzenden zijn aparte positie behoudt waarin flexibiliteit gewaarborgd is. Voor reguliere werkgevers worden onder andere nulurencontracten en oproepcontracten afgeschaft. Voor uitzenden worden de fases 1-2 wettelijk vastgesteld op 52 weken, evenals het uitzendbeding, het onbeperkt gebruik van tijdelijke contracten en uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht.

Dit komt overeen met het voorstel van de NBBU in de vroegtijdig door de FNV, CNV en De Unie afgebroken cao-onderhandelingen. Fase 3 wordt daarnaast maximaal 6 contracten in 2 jaar. Bovendien adviseert de SER uitzendkrachten sneller naar een volgende fase door te laten stromen door de wettelijke onderbrekingstermijn van 6 maanden te schrappen. Daar wil de SER een administratieve vervaltermijn bij hanteren. De NBBU dringt erop aan deze vervaltermijn concreet te maken om partijen duidelijkheid te bieden.

Voorstander van gelijke arbeidsvoorwaarden, maar twijfel over uitvoerbaarheid
De NBBU volgt met interesse hoe in de praktijk arbeidsvoorwaarden gelijkgesteld worden met de arbeidsvoorwaarden van werknemers bij de inlener. De SER stelt voor dat het totaal aan arbeidsvoorwaarden vanaf dag 1 gelijk moet worden aan het totaal van de arbeidsvoorwaarden van werknemers bij de inlener. “We zijn hier zeker voorstander van, maar maken ons zorgen over de uitvoerbaarheid van deze complexe materie in de praktijk. Daarnaast is het belangrijk dat de voordelen daadwerkelijk terechtkomen bij de uitzendkrachten en niet via premies of belastingen in de schatkist van de staat belanden”, zegt NBBU-directeur Marco Bastian. “Met andere woorden, een goed idee, zolang de loonsom hetzelfde is als bij het inlenende bedrijf.”

Pensioenregeling voor uitzendkrachten
Het akkoord stelt verder dat een pensioenregeling voor uitzendkrachten het beste in de branche zelf georganiseerd kan worden. De SER adviseert bovendien dat het pensioen in de uitzendsector toegroeit naar een marktconform niveau. De NBBU kan zich verder vinden in het voorstel specifiek te monitoren of de voorstellen blijven waarborgen dat de allocatie- en opstapfunctie van uitzendwerk behouden blijft.

Meerwaarde verplichte certificering onduidelijk
Een ander punt in het SER-akkoord is de invoering van een verplichte certificering voor uitzendbureaus, zoals eerder voorgesteld door het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. De NBBU is nog niet overtuigd van de meerwaarde van deze maatregel. Strenge handhaving is een voorwaarde voor een dergelijk systeem, maar juist aan brede handhaving van bestaande regels schortte het de afgelopen jaren.

SER-advies meenemen in gesprekken over uitzend-cao
“We zijn tevreden dat de LBV onlangs zijn verantwoordelijkheid nam en dat we met deze vakbond een ongewijzigde verlenging van de uitzend-cao zijn overeengekomen”, aldus Bastian. “We hebben de huidige cao ongewijzigd met vier maanden verlengd. Dit maakt het mogelijk om het SER-advies in de gesprekken over een nieuwe cao mee te nemen, liefst met alle vier bonden waar we mee onderhandelden.”

Bron: NBBU, 2 juni 2021

Lees ook
SER adviseert nieuw kabinet: investeer in brede welvaart
Principeakkoord over hervorming arbeidsmarkt
ABU reageert positief op SER-advies aan kabinet

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.