"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Uurloon en arbeidsduur in cao’s

De Stichting van de Arbeid heeft onlangs, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een aanbeveling voor de centrale sociale partners gepubliceerd over de vermelding van de normale arbeidsduur en het uurloon in cao’s. Aanleiding hiervoor zijn onder meer brieven van de Inspectie SZW aan enkele cao-partijen waarin gevraagd wordt naar de normale arbeidsduur. Eerder al had de Stichting Normering Arbeid een vergelijkbare brief gestuurd.

Uurloonberekening vaak onduidelijk
Informatie over de normale arbeidsduur in een sector en het uurloon is van belang voor onder meer de berekening van de inlenersbeloning en voor de handhaving van het wettelijk minimumloon. In de meeste cao´s worden de van toepassing zijnde lonen vermeld per week, periode of maand. Voor de berekening van het uurloon moet dan wel heldere informatie voorhanden zijn over de normale arbeidsduur en hoe aan de hand van beide gegevens (loon en arbeidsduur) het uurloon moet worden berekend. Met name dat laatste is vaak onduidelijk. Hierdoor is het voor bijvoorbeeld de Stichting Normering Arbeid (SNA), de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU) en de Inspectie SZW moeilijk vast te stellen of een bedrijf op de juiste wijze het wettelijk WML en/of meerwerkuren uitbetaalt.

Advies: uurloonpercentage
De Stichting van de Arbeid beveelt cao-partijen aan om in hun cao te verduidelijken op welke wijze het wettelijk minimumloon naar een uurloon vertaald moet worden, gegeven de in de betreffende cao geldende normale arbeidsduur en gegeven de periode waarvoor de salarissen zijn vastgesteld (week, maand, vier weken of anders). Een praktische oplossing kan zijn door in het cao-artikel met de definities ook het uurloon op te nemen en dit te presenteren als bijvoorbeeld een percentage van het week-, maand- of periodesalaris. In een bijlage bij de aanbeveling geeft de Stichting van de Arbeid voorbeelden voor de berekening van het uurloonpercentage. Ook wordt in een bijlage ingegaan op de complicaties die zich kunnen voordoen als gevolg van arbeidsduurverkorting.

Het opnemen van uurloonbedragen of het definiëren van een uurloon(berekening) leidt volgens de Stichting van de Arbeid tot meer duidelijkheid en transparantie ten behoeve van de beloning van die vormen van werk waarbij betaling per uur gebruikelijk is, zoals uitzendarbeid.

Bron: Stichting van de Arbeid, 30-06-2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.