"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012

Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012
Om ontslagaanvragen zorgvuldig en uniform te beoordelen, heeft UWV voor de uitvoering van deze wettelijke taak beleidsregels opgesteld.Het Ontslagbesluit is de ministeriele regeling ter uitvoering van artikel 6, 3e en 4e lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhouding 1945.

Het UWV heeft op 4 februari 2015 de Wijziging Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. In het wijzigingsbesluit zijn enkele aanpassingen opgenomen met betrekking tot AOW-gerechtigden en met betrekking tot het afspiegelingsbeginsel in geval van payrollwerknemers.

Payrollwerknemer
In de wijziging van 4 februari 2015 is een paragraaf 6d ‘Payrollwerknemers’ toegevoegd. Hiermee wordt de wijziging van het Ontslagbesluit per 1 januari 2015 verwerkt. De wijziging houdt onder meer in dat payrollwerknemers voortaan dezelfde bescherming tegen ontslag hebben als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij diezelfde opdrachtgever.

Paragraaf 6 van hoofdstuk 10 van de UWV beleidsregels bevat de algemene regel dat een werkgever bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen eerst afscheid moet nemen van zijn flexkrachten (waaronder ingeleende payrollwerknemers vallen). De nieuwe toegevoegde subparagraaf 6d ‘Payrollwerknemers’ bevat hierop een uitzondering ten aanzien van payrollwerknemers zodat recht wordt gedaan aan de wijziging van het Ontslagbesluit.

In de wijziging van het Ontslagbesluit per 1 januari 2015 wordt op het punt van bescherming tegen ontslag onderscheid gemaakt tussen payrollwerknemers met een arbeidsovereenkomst die is ingegaan vóór 1 januari 2015 en op of ná 1 januari 2015. In de nieuwe paragraaf 1 ‘Juridisch kader’ van hoofdstuk 16 ‘Payrolling’ van de UWV beleidsregels wordt dit toegelicht. Aangegeven wordt welke paragrafen van hoofdstuk 16 van toepassing zijn op ontslag van werknemers met een arbeidsovereenkomst die is ingegaan vóór 1 januari 2015 en welke paragrafen van toepassing zijn op ontslag van werknemers met een arbeidsovereenkomst die is ingegaan op of ná 1 januari 2015.

De wijziging van de beleidsregels treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang 1 januari 2015 (met uitzondering van de wijziging van paragraaf 6b).

AOW-gerechtigden
Per 1 april 2014 is het afspiegelingsbeginsel (hoofdstuk 10 beleidsregels) aangepast waardoor AOW-gerechtigden als eersten in aanmerking komen voor ontslag. Bepalend hierbij was of de werknemer AOW-gerechtigd is de datum van indiening van de ontslagaanvraag.

Omdat het UWV het redelijker vindt om de beoordeling te laten plaatsvinden op de datum waarop UWV de beslissing op de aanvraag neemt, is dit op 4 februari 2015 aangepast.

In hoofdstuk 10 paragraaf 6b (afspiegelingsberekening) was bepaald dat de werkgever ook afscheid moest nemen van werknemers die op dat moment van beoordelen nog niet AOW-gerechtigd zijn en op grond van het afspiegelingsbeginsel niet voor ontslag in aanmerking komen, maar binnen 26 weken wel AOW-gerechtigd worden. Omdat dit niet meer past bij de ontwikkeling dat werknemers contractueel afspreken om na de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken komt dit te vervallen per 4 februari 2015.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.