"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Begroting SZW – plannen arbeidsmarkt 2017

De belangrijkste onderwerpen voor de arbeidsmarkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2017.

De plannen werden gepresenteerd op 20 september 2016 (Prinsjesdag).
De Eerste en Tweede Kamer moeten de plannen eerst nog goedkeuren.

Koopkracht stijgt in 2017
In 2017 gaat de koopkracht van bijna iedereen erop vooruit. Zo gaan de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget omhoog. Dit is gunstig voor wie een laag inkomen heeft. Daarnaast gaan de algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting, en de ouderenkorting omhoog.

Minimumloon naar 21 jaar
Vanaf 2017 gaat de leeftijd van het minimumloon in 2 stappen van 23 naar 21 jaar. Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar gaat het minimumjeugdloon omhoog. Dit, om te voorkomen dat de verschillende leeftijden een te grote rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

Onderzoek invoeren wettelijk minimumuurloon
Het kabinet onderzoekt de invoering van een wettelijk minimumuurloon. Het huidige minimumloon wordt uitgedrukt per maand, week en dag. De invoering van het minimumuurloon voorkomt onderbetaling. Bij loon op basis van stukloon moet ten minste het minimumloon worden betaald.

Kinderopvang
Ouders betalen in 2017 minder voor kinderopvang. Hoeveel minder hangt af van het inkomen. Vanaf 2017 investeert het kabinet € 200 miljoen per jaar in de kinderopvang. Deze investering is ook bedoeld om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen. Bijvoorbeeld door alle medewerkers recht te geven op coaching door een hbo-geschoolde pedagogisch medewerker. Daarnaast krijgt elk kind een mentor en zal de ontwikkeling van kinderen structureel worden gevolgd.

Werk en zekerheid
Bij seizoensarbeiders mag er in 2017 maximaal 3 maanden zitten tussen de tijdelijke contracten. Deze zogenoemde tussenpoos is nu nog maximaal 6 maanden.

Werkgevers krijgen een deel terug van de transitievergoeding die zij betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers die zijn ontslagen. Ook kunnen werkgeverns en werknemers in cao’s afspraken maken over de hoogte van transitievergoedingen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. In 2017 komt het kabinet met wetsvoorstellen om dit te regelen.

Arbeidsmarkt
Het kabinet kijkt in 2017 kritisch naar de knelpunten op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil bijvoorbeeld niet dat werkgevers alleen een re-integratietraject starten om loonsanctie te voorkomen. Daarom wordt de beoordeling van deze trajecten door het UVW voorspelbaarder en begrijpelijker.

Daarnaast moeten zowel werknemers als werkgevers het initiatief kunnen nemen om een vervroegde WIA aan te vragen.

Werkgevers krijgen financieel voordeel als zij mensen in dienst nemen (of houden) die het minimumloon of net iets meer verdienen. Door de invoering van dit lage inkomensvoordeel per 1 januari 2017, hebben mensen met laag inkomen een grotere kansen op werk.

Beperken werkloosheid 50-plussers
De leeftijd voor de no-riskpolis wordt verlaagd naar 56-jaar. Dit stimleert werkgevers om oudere werklozen aan te nemen. Hoewel 50-plussers niet vaker werkloos zijn, kost het hen meer moeite om weer aan werk te komen. Daardoor zijn te veel 50-plussers langdurig werkloos. Het kabinet vindt dit ongewenst en komt met het actieplan “Perspectief voor vijftigplussers”. Voor dit actieplan trekt het kabinet € 68 miljoen uit. Experimenten om de kansen van 50-plussers bij werkgevers beter te benutten worden ondersteund.

Participatiewet
Arbeidsgehandicapten krijgen meer kans op werk door vereenvoudiging en stroomlijnen van de Participatiewet. Zij kunnen straks sneller aan het werk bij een werkgever met een loonkostensubsidie van de gemeente.

Beschut werk
Er komen meer aangepaste werkplekken voor werknemers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Het kabinet geeft gemeenten vanaf volgend jaar €100 miljoen extra om deze “beschutte werkplekken” te realiseren.

Werkgevers van een arbeidsgehandicapte in een beschermde werkomgeving kunnen vanaf 2017 ook gebruik maken van de no-riskpolis. Met deze polis hoeft de werkgever bij ziekte van de werknemer het loon niet door te betalen.

Hulp voor werkzoekenden
Het UWV krijgt in 2017 € 160 miljoen voor de dienstverlening aan werkzoekenden. Hierdoor kan het UWV werkzoekenden persoonlijker helpen en sneller aan een baan helpen. Het gaat onder meer om het voeren van gesprekken met werkzoekenden, workshops en competentietests.

Scholingsvouchers
Vanaf medio 2016 is € 30 miljoen beschikbaar voor scholingsvouchers. Ook in 2017 kunnen deze vouchers worden gebruiken door wie zich wil laten omscholen om meer kans te hebben op een baan. De vouchers zijn er voor werknemers, WW’ers of zelfstandigen.

Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar voor projecten van sociale partners. Deze projecten moeten wel gericht zijn op dienstverlening aan werkzoekenden en nauwere samenwerking in de regio.

Schulden
Het kabinet gaat de regels rond de beslagvrije voet vereenvoudigen. De regeling is nu te ingewikkeld. Schuldeisers kunnen na de vereenvoudiging makkelijker rekening houden met de beslagvrije voet.

Mensen met schulden kunnen een half jaar aanmaningen van schuldeisers stopzetten. Dit geeft een adempauze om orde op zaken te kunnen stellen en is er meer kans om schulden af te betalen.

Pensioenen
Kleine pensioenen worden vanaf 2017 automatisch overgedragen aan het pensioenfonds van de huidige werkgever. Het kabinet wil het pensioenstelsel beter aan te laten sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. Daarbij baseert het kabinet zich op de breed gedragen wensen uit de Nationale Pensioendialoog.

Bron: Rijksoverheid, 20 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.