"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Premies 2016

Laatste update 16 december 2015

Wijzigingen:
• Premie WW en WIA zijn aangepast nu die in de Staatscourant zijn gepubliceerd
• Adviespremie ZW-A voor de ABU toegevoegd
• Minimale en maximale grenzen voor de Whk toegevoegd
• Adviespremie ZW-A voor de NBBU toegevoegd
• Voorlopige franchise en maximum pensioengevend uurloon toegevoegd

Premies 2016
Door het ministerie van SZW zijn gepubliceerd in de Staatscourant: premie Sectorfonds, sectorale premie Whk, premie WW en WIA. De premie ZVW is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant, en daarom nog niet 100% definitief. Daarnaast zijn uit de CAO’s enkele andere kostprijselementen afgeleid. Als u deze combineert met bedrijfsspecifieke elementen, zoals het verzuim, leegloop, etc. kunt u een kostprijsindicatie voor 2016 maken.

Trend in de kostprijs
Op basis van de nu bekende informatie zal de kostprijs voor 2016 iets hoger zijn dan die van 2015. De reserveringen voor vakantiedagen en feestdagen dalen in 2016, maar de premie Sectorfonds stijgt fors, vooral in premiegroep IIA en IB+IIB. Ook de premies voor de WW en Arbeidsongeschiktheid gaan omhoog. Dat alles wordt helaas niet gecompenseerd door de daling van de premie Zorgverzekering.
De belangrijkste variabele voor de kostprijs zal net als in 2015 de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas zijn. De sectorbepaalde premie voor kleine werkgevers is marginaal gestegen, maar de premie voor individuele uitzendorganisaties kan daar sterk van afwijken, afhankelijk van het verzuim dat zij hadden in 2014.

In 2016 is 5 mei geen officiële feestdag, waardoor de reserveringen voor vakantiedagen en feestdagen wat lager zijn dan in 2015.

Pensioenpremies
Het premiepercentage wordt jaarlijks door het bestuur van het pensioenfonds vastgesteld en kan dus ieder jaar wijzigen. De premies voor 2016 zijn ongewijzigd. De uurfranchise voor het pluspensioen en het maximum pensioengevend uurloon zijn voorlopig bekend gemaakt door StiPP.

  Totaal over
grondslag               
Werkgeversdeel Werknemersdeel              
Premie Basisregeling 2,6% 2,6% 0,0%
Premie Plusregeling 12,0% 8,0% 4,0%
Franchise Plusregeling €6,24 (voorlopig) n.v.t. n.v.t.
Max. pensioengevend uurloon €28,19 (voorlopig)

 

Premies

 

Fonds Verzekering Percentage Opmerking
    2015 2016  
Aof WAO, WGA, IVA, Kinderopvang 5,25% + 0,5% 5,88% +0,5% Geldt voor alle fases en premiegroepen, inclusief 0,5% premie kinderopvang.
Aok WAO 1e 5 jaar 0,00% 0,00% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
AZW Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep I

Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep II

ABU 1,74% (wg 1,16%, wn 0,58%)

NBBU 1,14% (wg 0,57%, wn 0,57%)

ABU 3,28% (wg 1,95%, wn 1,33%)

NBBU 2,21% (wg 1,10%, wn 1,11%)

ABU 1,65% (wg 1,07%, wn max. 0,58%)

NBBU 1,46% (wg 0,73%, wn max. 0,73%)


ABU 3,12% (wg 1,79% wn max. 1,33%)

NBBU 2,20% (wg 1,10% wn max. 1,10%)

ABU aanvulling tot 91%, zie ook CAO bijlage II
NBBU aanvulling tot 90%, zie ook CAO bijlage 3.
De genoemde premie is de totale premie voor wg en wn.

Een deel mag worden doorberekend aan de wn.
Premie is een gemiddelde voor de AZW-verzekerde bedrijven, anders eigen inschatting maken.
AWF WW, werkgeversaandeel 2,07% 2,44% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
Sectorfonds
 
WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. I 5,18%
II 5,89%
I 4,69%
II 6,32%
Met uitzendbeding, premiegroep IA en premiegroep IIA.
WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. 4,57% 5,33% Zonder uitzendbeding, premiegroep IB + IIB.
Whk vanaf 2014 Publieke stelsel:
ZW-Flex

WGA-vast


WGA-flex

4,05% (kleine wg)
0,08% – 7,08% (grote wg)

0,19% (kleine wg)
0,12% – 0,92% (grote wg)


1,49% (kleine wg)
0,06% – 5,96% (grote wg)

4,06% (kleine wg)
0,09% – 7,10% (grote wg)

0,17% (kleine wg)
0,11% – 1,87% (grote weg)


1,58% (kleine wg)
0,06% – 6,32% (grote wg)

Geldt voor alle fases en premiegroepen.
De premie voor middelgrote wg is een glijdende schaal van sectorbepaald naar individueel.
Whk vanaf 2014 Eigenrisicodragers:

ZW-Flex

WGA-vast

  Voorziening of premie verzekeraar

Voorziening of premie verzekeraar

WGA-flex tot en met 2015 per definitie publieke stelsel.
ZvF Zorgverzekeringswet 6,95% 6,75% Geldt voor alle fases en premiegroepen.


Reserveringen

De reserveringen binnen de CAO van de ABU en NBBU zijn voor 2016 als volgt berekend: Meer informatie

Voorzieningen

Voorziening 2015 2016 Opmerking
Sociaal Fonds  0,2% 0,2% Geldt voor ABU en NBBU
Scholing 1,02% 1,02% ABU: alleen kandidaten in fase A
NBBU: alleen de eerste 78 weken
Leegloop     Dit percentage dient u zelf te bepalen
Ziekte     Dit percentage dient u zelf te bepalen


Wachtdagcompensatie

  2015 2016 Opmerking
Premiegroep I 0,71% 0,71%  Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
Geldt voor alle fasen van de NBBU
Premiegroep II 1,16% 1,16%  Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
Geldt voor alle fasen van de NBBU


Transitievergoeding

Over de hoogte van de voorziening die u moet treffen, is geen algemene uitspraak te doen. Zie voor meer informatie de uitleg over de transitievergoeding.

Overige kosten
Hierboven staan de onderdelen van de kostprijs die min of meer vastliggen. Daarbovenop berekent u natuurlijk een marge om tot uw tarief te komen. Daarbij houdt u rekening met uw eigen kostenstructuur die vooral wordt bepaald door uw personeelskosten, huisvesting, marketing, enz. Daarnaast heeft u minder zichtbare kosten, zoals die voor lidmaatschap van de branche- en andere organisaties, abonnementen op tijdschriften en websites, etc. Deze moeten uiteraard ook worden terugverdiend.

Onderstaande heeft strikt genomen geen betrekking op de kostprijs, maar maakt het beeld wel compleet.

Uurvergoedingen
• De nieuwe minimumlonen zijn bekend.
• De lonen in kolom II en III van de loontabel van de ABU stijgen in januari niet. Kolom I wordt gelijk aan het nieuwe wettelijk minimumloon.

Netto vergoedingen
De regelingen omtrent onbelaste reiskostenvergoeding veranderen niet in 2016. Dat betekent dat de maximale onbelaste km-vergoeding €0,19 blijft.

Bronnen

Rijksoverheid, begroting 2016
UWV Premienota Whk 2016
UWV Premievaststelling 2016
StiPP
Staatscourant

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.