SLUIT MENU

‘Loon in, loon over’ weer verlengd

22 oktober 2008

De ‘loon in, loon over’ regeling wordt met nog een jaar verlengd. In 2010 wordt een eenduidige aangiftesystematiek ingevoerd, waardoor voor 2009 een overgangsregeling nodig is.

Dit staat in het Belastingplan 2009. Deze regeling was al tweemaal verlengd voor het jaar 2007 en 2008.

Wet financiering sociale verzekeringen
Loon wordt in beginsel toegerekend aan het tijdvak waarin het aan de werknemer is betaald (loon in). Bij de inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen is met betrekking tot het jaar 2006 bepaald dat werkgevers onder de voorwaarde dat sprake is van een bestendig gevolgde gedragslijn het in een bepaald tijdvak uitbetaalde loon mogen toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop het loon betrekking heeft (loon over). Dit is voor de jaren 2007 en 2008 inhoudelijk ongewijzigd verlengd. Daarmee werd in afwachting van de uitkomsten van nader onderzoek voorkomen dat werkgevers hun administratie moesten aanpassen.

Loon in, loon over – Wat houdt de regeling in?
Bij ‘Loon in, loon over’ gaat het om twee regelingen, waarvan de eerste regeling structureel wordt gemaakt. Deze regeling houdt in dat de inhoudingsplichtige een in de maand januari van het nieuwe jaar gedane inhouding op loon dat de werknemer met betrekking tot het voorgaande jaar toekomt, mag opnemen in de laatste aangifte over het oude jaar. Daarbij wordt de inhouding volgens de tarieven van het voorgaande jaar berekend.

Loon over
De tweede regeling wordt voor 2009 nog een keer verlengd en komt te vervallen per 1 januari 2010. Deze regeling houdt in dat de inhoudingsplichtige binnen het kalenderjaar loonbetalingen mag toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop zij betrekking hebben, zo nodig door middel van het indienen van correctieberichten. Deze regeling komt te vervallen vanwege het grote aantal correctieberichten dat op basis hiervan wordt ingediend. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2010 een eenduidige aangiftesystematiek wordt ingevoerd. Daarom wordt deze overgangsregeling voor het jaar 2009 nog een keer verlengd.
Bron: minfin, 16 september 2008

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.