Ziektewet | ZW

0
31899

Ziektewet | ZW
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft, is verplicht verzekerd voor de Ziektewet. De ZW biedt een uitkering aan verzekerden die bij ziekte geen recht (meer) hebben op loondoorbetaling van hun werkgever. De Ziektewet is in 1913 tot stand gekomen, maar pas in 1930 feitelijk ingevoerd.Loondoorbetalingsverplichting werkgever
Een zieke werknemer krijgt tijdens zijn dienstverband gedurende de eerste twee ziektejaren ten minste 70% van het loon doorbetaald van de werkgever. Als het dienstverband in deze periode afloop, kan de werknemer daarna een beroep doen op ziekengeld van de ZW. De uitkeringsduur van de ZW bedraagt maximaal 104 weken. Dit is even lang als de periode waarover een werkgever het loon bij ziekte aan een werknemer moet doorbetalen.

Recht op ZW-uitkering
De Ziektewet is een vangnet voor mensen die geen werkgever (meer) hebben en in een paar speciale situaties zoals:

 • Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de ziekte eindigt, te weten:
  1. uitzendkrachten (zie verder);
  2. werknemers die ziek zijn en waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt; en
  3. werknemers die ziek worden tijdens de opzegtermijn en waarbij de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
 • Werknemers zonder ‘echte’ werkgever (een gelijkgestelde dienstbetrekking), te weten:
  1. thuiswerkers;
  2. musici en artiesten
  3. werklozen met een WW-uitkering;
 • Werknemers die onder de no-risk polis vallen
  1. bij ziekte in de eerste vijf jaar na het in dienst nemen van een werknemer met een no-risk polis. De werkgever mag het ziekengeld in mindering brengen op zijn loondoorbetaling.
 • Bij ziekte voorafgaand aan of volgend op de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering waar werknemers recht op hebben op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo);
 • Bij ziekte door orgaandonatie;
 • Bij faillissement van de werkgever;
 • Stagiairs.

De Ziektewet in de flexbranche
Een werknemer in ABU-fase A heeft recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet als er sprake is van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Hierbij gelden twee wachtdagen. Als er sprake is van een overeenkomst zonder uitzendbeding (fase A zonder uitzendbeding of fase B), is de werkgever na één wachtdag verplicht tot loondoorbetaling voor de duur van de arbeidsongeschiktheid. Als die na afloop van het contract nog voortduurt, heeft de werknemer recht op een uitkering krachtens de Ziektewet. In dat geval moet de werkgever de zieke werknemer op de laatste werkdag van de overeenkomst melden bij het UWV. Als de werknemer op dat moment zes weken of langer ziek is, moet bij de aangifte ook een reïntegratieverslag worden gevoegd in het kader van de Wet verbetering Poortwachter . In ABU-fase C is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen werkgever en werknemer. Bij ziekte moet de werkgever dus, net als alle andere werkgevers, het loon doorbetalen gedurende maximaal 104 weken.

Een werknemer in NBBU-fase 1 en 2 heeft recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet als er sprake is van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Hierbij gelden twee wachtdagen. Als er sprake is van een overeenkomst zonder uitzendbeding (fase 1 of 2 zonder uitzendbeding, fase 3 of een Keten-overeenkomst), is de werkgever na nul, één of twee wachtdagen (dat ter keuze van de werkgever) verplicht tot loondoorbetaling voor de duur van de arbeidsongeschiktheid. Als die na afloop van het contract nog voortduurt, heeft de werknemer recht op een uitkering krachtens de Ziektewet. In dat geval moet de werkgever de zieke werknemer op de laatste werkdag van de overeenkomst melden bij het UWV. Als de werknemer op dat moment zes weken of langer ziek is, moet bij de aangifte ook een reïntegratieverslag worden gevoegd in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. In NBBU-fase 4 is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen werkgever en werknemer. Bij ziekte moet de werkgever dus, net als alle andere werkgevers, het loon doorbetalen gedurende maximaal 104 weken.

Ziek- en hersteldmelding
De werknemer moet zich volgens de Ziektewet uiterlijk op de tweede dag van ziekte ziekmelden bij de werkgever. De werkgever moet uiterlijk op de vierde dag de ziekmelding aan het UWV doorgeven. In het Arboconvenant dat heel veel uitzendbureaus hebben ondertekend, is echter afgesproken dat de melding direct moet worden doorgegeven aan het UWV, zodat er direct gestart kan worden met de verzuimbegeleiding. De meeste uitzendbureaus stellen bovendien als eis aan de uitzendkracht dat hij zich ook zelf bij de inlener ziek moet melden.

Tussen twee plaatsingen (op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding) moet de werknemer zelf zijn ziekte melden bij het UWV, uiterlijk op de tweede ziektedag. De werknemer heeft recht op ziekengeld als hij binnen 28 dagen na zijn laatste werkdag ziek wordt. In de praktijk meldt een uitzendkracht zich bij het laatste uitzendbureau met de vraag om hem ziek te melden. Daartoe zijn uitzendbureaus vervolgens wettelijk verplicht.

Hersteldmeldingen moeten ook uiterlijk op de tweede dag van geschiktheid aan het UWV worden doorgegeven. Dit is alleen een verplichting voor de werknemer.

Re-integratieverplichtingen
Werkgevers hebben een re-integratieverplichting voor werknemers die een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding hebben. . Het UWV neemt de re-integratietaken over ná het einde van het dienstverband. Dit is dus meteen het geval bij werknemers met een uitzendovereenkomst mét uitzendbeding.

Wet eigenrisicodragen ziektewet
Een werkgever in de flexbranche kan er voor kiezen om zelf het risico te dragen voor de betaling van ziekengeld aan werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte (meer) geldt.

Compensatieregeling loonkosten bij langdurige ziekte oudere werknemers
Deze regeling is een wijziging op de Ziektewet. Werkgevers krijgen de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die voor ze in dienst kwamen minstens 52 weken werkloos waren. De regeling gaat in op 1 juli 2009 en geldt voor personen die op deze datum 55 jaar of ouder zijn. Het UWV compenseert de werkgever voor de doorbetaling van het loon als de oudere werknemer langer dan dertien weken ziek is. De werkgever krijgt de compensatie als de werknemer binnen de eerste vijf jaar na het in dienst treden ziek wordt. De compensatieregeling is een tijdelijke regeling die loopt tot 1 juli 2019.