Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU | WagwEU

0
3313

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU | WagwEU
de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland werken. Daarnaast maakt de wet het mogelijk beter te controle op de naleving van het hanteren van de arbeidsvoorwaarden door Europese bedrijven.


Download wettekst Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU


Inwerkingtreding
De WagwEU is op 18 juni 2016 in werking getreden en de Nederlandse uitwerking van de richtlijnen 96/71/EG (Detacheringrichtlijn) en 2014/67/EU (Handhavingsrichtlijn).  Voor de inwerkingtreding van de WagwEU was de Detacheringsrichtlijn reeds uitgewerkt in de Nederlandse Wet Arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende Arbeid (WAGA). Met de inwerkingtreding van handhavingsrichtlijn is deze wet echter komen te vervallen en zijn beide richtlijnen samengekomen in de WagwEU.

Toepassen arbeidsvoorwaarden
De wet regelt voor bedrijven uit andere EU-landen die tijdelijk personeel in Nederland laten werken dat dit personeel recht heeft op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zoals die in Nederland gelden zoals bijvoorbeeld:

  • het minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • een minimum aantal vakantiedagen.

Als er een cao van toepassing is die algemeen verbindend is verklaard zijn ook een groot aantal van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao van toepassing.

Controle naleving
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is belast met de controle van naleving van de WagwEU.  Als er door een bedrijf uit een ander EU-land niet wordt voldaan aan de gestelde arbeidsvoorwaarden in Nederland kan het inspectie een boete opleggen.

Om controle op de naleving mogelijk te maken, dienen:

  • op verzoek van de inspectie alle opgevraagde gegevens en inlichtingen te worden verstrekt;
  • Documenten als arbeidsovereenkomst, ID-bewijzen, loonstroken en arbeidstijdenoverzichten op de werkplek in Nederland te worden bewaard;
  • Bedrijven een contactpersoon in Nederland aan te wijzen welke als aanspreekpunt voor de inspectie zal fungeren.

Vanaf 1 maart 2020 meldingsplicht voor werkgevers en zelfstandigen
Online melden

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. Zij moeten in het Nederlandse online meldloket onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode en of zij werknemers meebrengen. De komst van alle gedetacheerde werknemers moet ook worden gemeld. Tot de EER behoren alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers
De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) maakt onderscheid tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers.

Dienstverrichters zijn buitenlandse werkgevers die tijdelijk:
met eigen personeel naar Nederland komen om werkzaamheden te verrichten;
vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland; of
als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.
Zelfstandigen die een tijdelijke opdracht in Nederland komen uitvoeren, moeten zich in sommige gevallen melden.

Dienstontvangers zijn de klanten/opdrachtgevers waarvoor de buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandige aan het werk gaat.

Huurt een buitenlandse werkgever of zelfstandige een derde bedrijf in om bij de Nederlandse klant/opdrachtgever in Nederland aan het werk te gaan, dan is er sprake van onderaanneming. De buitenlandse werkgever of zelfstandige fungeert in dat geval als dienstontvanger. Het derde bedrijf meldt zijn eigen personeel en de buitenlandse werkgever or zelfstandige controleert de melding.

Bron: MinSZW/Posted workers