Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

0
525

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging van de beslagvrije voet’ zorgt er voor dat het voor beslagleggende partijen simpeler wordt om te berekenen welk inkomensdeel zij met rust moeten laten. Bovendien regelt het wetsvoorstel dat bij mensen die te maken hebben met meerdere beslagleggende partijen, de afstemming beter verloopt.


Download wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet


Internetconsultatie
Het wetsvoorstel is voorgelegd voor internetconsultatie. Na zes weken internetconsultatie stuurt Staatssecretaris Klijnsma het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Kern en Doel
Kern van het wetsvoorstel bestaat uit een sterk vereenvoudigd model om de beslagvrije voet te berekenen. Alleen vereenvoudiging van het rekenmodel is niet voldoende om de beslagvrije voet beter te borgen. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet de bestaande problemen beteugelen door wijzigingen in het proces van beslaglegging aan te brengen, waardoor beslagleggende partijen beter van elkaars incassoactiviteiten op de hoogte zijn.

Doel van het wetsvoorstel is vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet, waarbij oog is voor de financiële belangen van zowel de schuldenaar als de schuldeiser. Uitgangspunt daarbij is dat de uitkomsten van de nieuwe berekening grosso modo aansluiten bij die van het huidige systeem. Daarnaast moet de nieuwe berekening uitvoerbaar zijn voor alle betrokken partijen (gerechtsdeurwaarders, (overheids)schuldeisers, derde-beslagenen en schuldenaren).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
De nieuwe regeling raakt de schuldenaar, schuldeisers, deurwaarders en de derde-beslagenen (werkgever en/of uitkeringsinstantie).

De belangrijkste partij als het gaat om (de vaststelling van) de beslagvrije voet is de schuldenaar. De beslagvrije voet moet hem immers in staat stellen om in de (basale) kosten van het levensonderhoud te voorzien. Daarnaast zijn er enkele partijen, die de beslagvrije voet moeten berekenen: de deurwaarder en organisaties die in hun invorderingsprocessen rekening moeten of willen houden met de beslagvrije voet. Een andere belangrijke partij is de partij onder wie de deurwaarder beslag legt: de werkgever en uitkeringsinstanties (derden-beslagenen). Daarom heen staan vele (maatschappelijke) organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van schulden dan wel de gevolgen zien van een te laag vastgestelde voet.

Verwachte effecten van de regeling
Dit voorstel strekt er toe dat de beslagvrije voet een harde grens wordt zodat de schuldenaar voldoende overhoudt om in de basale kosten van het levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor schuldeisers wordt duidelijkheid verschaft over de afloscapaciteit van de schuldenaar. Daartoe wordt voorgesteld de berekeningswijze van de beslagvrije voet te vereenvoudigen en het proces van vaststelling van de beslagvrije voet zodanig aan te passen dat betere afstemming wordt bereikt.

Bron: Overheid.nl, 5 juli 2016