Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag | WML

0
9918

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag | WML
De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geeft werknemers vanaf 23 jaar aanspraak op een in de wet vastgesteld minimumloon. De hoogte van het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen.Toepassing
Als er sprake is van arbeid middels een arbeidsovereenkomstis de De WML van toepassing. Zowel Nederlandse als buitenlandse werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de rechten en plichten die hierbij horen.

Het volledige minimumloon komt toe aan een werknemer met een normale arbeidsduur, dat wil zeggen de arbeidsduur die in de onderneming of bedrijfstak geldt als voltijdse werkweek, vaak vastgelegd in de CAO. Deeltijdwerkers hebben naar evenredigheid recht op het minimumloonbedrag van de voltijdwerker.

Sancties bij onderbetaling
Als er sprake is van(een vermoeden van) onderbetaling kan er een melding worden gedaan bij de Inspectie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Als de Inspectie de onderbetaling daadwerkelijk constateert ontvangt de werkgever per werknemer waar een onderbetaling plaatsvind een bestuurlijke boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van de duur en de mate van onderbetaling en varieert tussen de € 250,- en €10.000,-.

Minimumjeugdloonregeling
Op grond van het Besluit minimumjeugdloonregeling hebben werknemers van 15 tot en met 22 jaar recht op een bepaald percentage van het minimumloon. Werknemers van 13 en 14 jaar hebben geen recht op een minimumjeugdloon.