Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 | WMO

0
58

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 |WMO
De WMO is naast de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Jeugdwet en van de vier stelselwetten van het Nederlandse zorgstelsel. De WMO heeft als doel mensen met een beperking ondersteuning te bieden zodat ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en kunnen participeren in de maatschappij.


Download wettekst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015


Ondersteuning
Gemeenten zijn belast met de uitvoering van de WMO en zijn in dat kader verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam kunnen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om :

  • begeleiding en dagbesteding;
  • hulp in het huishouden;
  • ondersteuning van de mantelzorger;
  • Aanpassingen aan een woning en verstrekken van hulpmiddelen;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een langdurige psychische stoornis;
  • opvang van mannen, vrouwen en kinderen bij huiselijk geweld.

Bij de ondersteuning wordt onderscheid gemaakt tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn er voor alle burgers in een gemeente, maatwerkvoorzieningen worden specifiek afgestemd op Ć©Ć©n persoon.

Aanvragen
Vanuit de WMO krijgt elke gemeente de vrijheid de WMO naar eigen inzicht in te vullen. Sommige gemeente kiezen hierbij voor een WMO-loket, andere gemeente kiezen voor wijkteams waar mensen met hun hulpvraag terecht kunnen.

Als een hulpvraag bij de gemeente terecht komst is deze verplicht binnen 6 weken onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager. Bij dit onderzoek wordt onderzocht waar de aanvrager zelf nog toe in staat is, of er hulp in de directe omgeving te verkrijgen is en of er vanuit andere wetten al ondersteuning geboden wordt. Blijkt uit dit onderzoek dat de aanvrager inderdaad niet zelfredzaam genoeg is en er geen andere hulp mogelijk is dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden.

Eigen bijdrage
Voor maatwerkondersteuning vanuit de WMO geld vanaf de leeftijd van 18 jaar een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, inkomen, vermogen, gezinssamenstelling en de ondersteuning die iemand krijgt.Ā  Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaald de hoogte en int de verschuldigde eigen bijdrage.