Wet flexibel werken | Wfw

0
4143

Wet flexibel werken | Wfw
De Wet flexibel werken ( voorheen Wet aanpassing arbeidsduur (WAA)) is van kracht sinds 1 juli 2000. Op grond van de Wfw heeft de werknemer een wettelijk recht op vermindering of vermeerdering van de overeengekomen arbeidsomvang.Verzoek tot aanpassing arbeidsduur
Wanneer de werknemer tenminste 26 weken in dienst is van de werkgever, kan hij een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur indienen. Hij kan dit slechts eenmaal per jaar doen.

De werknemer moet het verzoek tot arbeidsduuraanpassing ten minste twee maanden vóór de beoogde ingangsdatum schriftelijk bij de werkgever indienen. De werknemer hoeft niet aan te geven waarom hij de arbeidsduur wil aanpassen. De werkgever moet op het ingediende verzoek reageren. Als de werkgever niet uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum op het verzoek heeft gereageerd, wordt de arbeidsduur automatisch aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer. De werkgever is verplicht het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur in te willigen, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die een aanpassing in de weg staan.