Wet financiering sociale verzekeringen | Wfsv

0
5343

Wet financiering sociale verzekeringen | Wfsv
De WFSV regelt de financiering van de sociale verzekeringen en regelt onder andere wie premieplichtig is, wat de grondslagen zijn en welke instanties de premie innen.Sociale verzekeringen
De Wfsv maakt voor de regels omtrent financiering onderscheid in verschillende sociale verzekeringen en omschrijft deze als volgt:

  • volksverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Wet langdurige zorg;

  • vrijwillige volksverzekeringen: de vrijwillige verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet;

  • werknemersverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van deWerkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  • vrijwillige werknemersverzekeringen: de vrijwillige verzekeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Vereenvoudiging heffingsprocessen
De Wfsv is in december 2005 ingevoerd met als doel de huidige heffingsprocessen te vereenvoudigen. Voor de invoering moest de werkgever de premies werknemersverzekeringen afdragen aan het UWV en de loonheffing afdragen aan de Belastingdienst. Met de komst van de Wfsv werden deze twee verschillende heffingen samengevoegd en de gezamenlijke heffing en inning bij één instantie, de Belastingdienst, neergelegd.

Lastenverlichting
Een ander belangrijk doel van de Wfsv is het terugdringen van de informatievraag bij werkgevers aan diverse instanties door het meervoudig gebruik van werknemersgegevens. Dit wordt bereikt door de werkgever/inhoudingsplichtige een groot aantal werknemersgegevens bij iedere aangifte te laten verstrekken aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft deze gegevens dan door aan UWV, die ze vervolgens in de polisadministratie opneemt. De polisadministratie wordt geraadpleegd door UWV, die de gegevens gebruikt voor de vaststelling van uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW). Ook andere instanties gebruiken gegevens uit de polisadministratie, zoals gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gegevensuitvraag door diverse instanties bij de werkgever vindt hierdoor niet meer plaats omdat de gegevens reeds door middel van de aangifte loonheffingen zijn aangeleverd.