Wet Arbeid Vreemdelingen | WAV

0
17940

Wet Arbeid Vreemdelingen | WAV
De Wet Arbeid Vreemdelingen, WAV, regelt de voorwaarden, waaronder de werkgever buitenlandse werknemers buiten de EU kan inzetten en de rechten van de buitenlandse werknemer die in Nederland werkzaam is.Meerdere werkgevers
Het komt regelmatig voor dat een persoon meer dan één werkgever heeft, bijvoorbeeld het bedrijf waar de vreemdeling voor werkt en het uitzendbureau dat hem uitleent. De werkgevers zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de naleving van de WAV.

Handhaving
Een werkgever mag een werknemer geen arbeid laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Dit geldt ook als dit via een (uitzend)bureau of via een onderaanneming gaat. Werkgevers die met illegale werknemers werken, lopen het risico bestraft te worden door de Arbeidsinspectie. Sinds 1 januari 2005 kan de Arbeidsinspectie een werkgever een bestuurlijke boete opleggen als deze vreemdelingen zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning in dienst heeft. Zie Bestuurlijke boetes »

Legale tewerkstelling
Voor een legale tewerkstelling geldt tenminste dat de werknemer over een geldig verblijfsdocument én een tewerkstellingsvergunning (twv) of een gecombineerde vergunning beschikt. Voor medewerkers die korter dan drie maanden voor een werkgever in Nederland werken is meestal een tewerkstellingsvergunning vereist. Als een medewerker langer dan drie maanden in nederland verblijft wordt meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid afgegeven. Als een medewerker voor meerdere werkgevers werkt hoeft een werknemer maar over één twv of gecombineerde vergunning te beschikken.

Een geldig verblijfsdocument
Het verblijf wordt geregeld in de Vreemdelingenwet 2000. Met de uitvoering van de Vreemdelingenwet is de Vreemdelingendienst van de politie belast in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie.

Een tewerkstellingsvergunning (twv)
De werkgever (of het bureau of de inlener) moet een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV (werk.nl). De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat de werknemer een tewerkstellingsvergunning heeft, tenzij een intermediair hier al over beschikt.

Als de werkgever een werknemer via een intermediair inhuurt moet hij zijn identiteit controleren aan de hand van het originele identiteitsbewijs. De intermediair zorgt voor een kopie van het identiteitsbewijs; dit bewijs moet gedurende vijf jaar in de administratie van de werkgever bewaard worden.

Verblijfstitel
Voor een rechtmatige tewerkstelling is een rechtmatig verblijf altijd een vereiste. De buitenlandse werknemer moet dus altijd beschikken over een verblijfstitel of een verblijfstitel hebben aangevraagd.

Een vergunning kan worden geweigerd op basis van de volgende gronden:

 • er is geen verblijfstitel verleend of aangevraagd;
 • voor de desbetreffende arbeidsplaats is prioriteitsgenietend aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig;
 • de werkgever kan niet aantonen voldoende inspanning te hebben geleverd de arbeidsplaats middels prioriteitsgenietend aanbod te vervullen;
 • de werkgever (inlener of bureau) heeft niet ten minste vijf weken voor de aanvang de vacature gemeld bij het UWV;
 • er moet marktconform betaald worden;
 • de werkzaamheden moeten in het Nederlandse belang zijn (het mag bijvoorbeeld niet om prostitutie gaan).
 • de werkzaamheden vallen onder een categorie waarvoor het limiet aan tewerkstellingvergunningen al is bereikt

Verplichtingen
Werkgevers (inlener én bureau) zijn verplicht het identiteitsbewijs te verifiëren, kopiëren en bewaren. De bewaarplicht is vijf jaar. Ook moet de werkgever de identiteit middels de door de werknemer verstrekte gegevens controleren op geldigheid. De werkgever is verantwoordelijk voor de werknemers op locatie. De inlener zal altijd zelf moeten controleren of een twv is afgegeven.

De werknemer is verplicht zich te kunnen identificeren op de werkvloer.

Blue Card
De Blue Card is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de Europese Unie. Voorwaarde is dat aan de nationale voorwaarden voor de verlening van de Europese blauwe kaart wordt voldaan. 

De specifieke voorwaarden voor houders van een Blue Card in Nederland zijn als volgt:

 • Er moet een arbeidscontract voor een hooggekwalificeerde baan voor minimaal 1 jaar zijn bij een werkgever in Nederland.
 • Houders van een Europese blauwe kaart moeten voldoen aan de gestelde looneis van €4.986,- per maand. De looneis wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Er moet een diploma worden getoond waaruit blijkt dat de werknemer een opleiding hoger onderwijs met een duur van minimaal 3 jaar heeft afgerond. Bij een buitenlands diploma van het hoger onderwijs waardeert de Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) het diploma. De waardering moet worden meegezonden bij de aanvraag. Bij een Nederlands diploma moet een kopie van een gewaarmerkt diploma worden meegezonden.
 • Bij een (gereglementeerd) beroep zoals arts of advocaat, moet worden aangetoond dat voldaan is aan de wettelijke eisen om dat beroep uit te mogen oefenen.
 • De werkgever mag in een periode van 5 jaar voor de aanvraag geen boete hebben gekregen voor overtreding van artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen (Wav), of voor het niet of onvoldoende afdragen van loonbelasting of premies voor de werknemers- of volksverzekeringen.