Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS

0
34965

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS
De WAS wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers. De WAS is in werking getreden per juli 2015. Een gedeelte van de wet is van kracht sinds 1 januari 2016 en een ander deel zal per 1 januari 2017 in werking treden.Schijnconstructies
De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen. een voorbeeld van zo’n constructie is bijvoorbeeld het inhouden van een maaltijdvergoeding van het minimumloon.  Deze zogenoemde schijnconstructies leiden vaak tot verdringing van Nederlandse werknemers. Want werkgevers kunnen zo werknemers uit het buitenland goedkoop laten werken. Bovendien ontduiken werkgevers de sociale premies met deze constructies, die ongewenst maar tot nu toe nog niet altijd illegaal waren. Goedwillende ondernemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie.

Maatregelen per 1 juli 2015
De maatregelen die reeds vanaf 1 juli 2015 gelden zijn als volgt:

Ketenaansprakelijkheid voor loon
Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Opdrachtgevers die weten, of moeten weten, dat een werknemer niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer is de ketenaansprakelijkheid van toepassing?
De ketenaansprakelijkheid voor voldoening van het verschuldigde loon is van toepassing wanneer in een keten waarin een werknemer arbeid verricht, sprake is van een (of meer) overeenkomst(en) van opdracht of aanneming van werk. De regeling geldt alleen als de arbeid van de werknemer wordt verricht ter uitvoering van die overeenkomst(en). De ketenaansprakelijkheid geldt dus niet indien door een zelfstandige werkzaamheden worden verricht onderaan een keten. De ketenaansprakelijkheid geldt wel voor het op grond van de uitzendovereenkomst verschuldigde loon en voor andere vormen van ter beschikking stellen van arbeid. De ketenaansprakelijkheid voor voldoening van het verschuldigde loon is dus bijvoorbeeld niet van toepassing bij een koopovereenkomst. Als een cateringbedrijf wordt ingehuurd om zijn personeel in het bedrijfsrestaurant van de opdrachtgever te laten werken is de ketenaansprakelijkheid voor loon wel van toepassing. Levert het personeel van dezelfde cateraar echter ergens een bestelling af, dan is de ketenaansprakelijkheid niet van toepassing op de koper van die bestelling. In lijn hiermee is bepaald dat de ketenaansprakelijkheid niet geldt voor particuliere opdrachtgevers omdat zij niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Uitwisselen informatie
Als de Inspectie SZW vermoedt dat een werkgever een CAO niet naleeft geeft zij dit door aan de werkgevers en werknemersorganisaties,welke vervolgens actie tegen de werkgever kunnen ondernemen.

Vaststellen van de identiteit van een werknemer niet uit EU
In de WAV is vastgelegd hoe werknemers ID bewijzen van niet EU werknemers die worden in- en uitgeleend moeten controleren en vastleggen. De inspectie SZW kan eisen dat een werkgever binnen 48 uur de vastgestelde identiteit doorgeeft.

Maatregelen per 1 januari 2016
De maatregelen die reeds vanaf 1 januari 2016 gelden zijn als volgt:

Loonstroken
De bedragen waaruit het loon is samengesteld, waaronder eventuele onkostenvergoedingen, alsmede de bedragen die op het loon zijn ingehouden moeten gespecificeerd zijn op de loonstrook.Omdat op de loonstrook gespecificeerd moet worden uit welke bedragen het loon is samengesteld, dient ook te worden aangegeven welk bedrag aan vakantiebijslag is uitbetaald. Op grond van het gewijzigde artikel 18b, tweede lid, WML is de werkgever verplicht aan de toezichthouder de loonstrook als bedoeld in artikel 7:626 BW te verstrekken.

Uitbetalen via bank
De werkgever wordt verplicht om voor iedere werknemer minimaal het gedeelte van het loon, gelijk aan het netto verschuldigde wettelijk minimumloon, via de bank van werknemer uit te betalen. Wordt hier door een werkgever niet aan voldaan kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Een uitzondering op de verplichting wordt gemaakt als er sprake is van dienstverlening aan huis op basis van een arbeidsovereenkomst. De zogenoemde Regeling dienstverlening aan huis is bedoeld om de markt voor persoonlijke dienstverlening te stimuleren. De verplichting geldt niet voor de betaling van de vakantiebijslag.

Openbaarmaking inspectiegegevens
De Inspectie SZW maakt de namen van gecontroleerde ondernemingen bekend, bijvoorbeeld van bedrijven die werknemers onderbetalen.

Maatregelen per 1 januari 2017
De maatregelen die reeds vanaf 1 januari 2017 gelden zijn als volgt:

Volledige minimumloon uitbetaald
Werknemers krijgen het volledige minimumloon uitbetaald. Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon. voorschotten op het minimumloon zijn vatbaar voor verrekening mits dit vooraf schriftelijk met de werknemer is overeengekomen. Als onkosten ten onrechte als bestanddeel van het minimumloon zijn meegerekend, kan aan de werkgever een bestuurlijk boete worden opgelegd wegens onderbetaling en een last onder dwangsom teneinde betaling van het achterstallige loon tot minimumloonniveau af te dwingen.

Uitzonderingen
De minister is voornemens een uitzondering te maken voor huisvestingskosten en kosten van zorgverzekeringen. Ook denkt de minister na over een uitzondering voor arbeidsbeperkte werknemers.