Werkloosheidswet | WW

0
1685

Werkloosheidswet | WW
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft, is verplicht verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW). De WW is een uitkering voor werknemers die werkloos worden door ontslag. De Werkloosheidswet (WW) is in 1964 tot stand gekomen (de Wet Werkloosheidsvoorziening).Recht, hoogte en duur van de WW-uitkering
Voor een WW-uitkering geldt een aantal voorwaarden. Een werknemer moet in loondienst zijn geweest voordat hij werkloos werd. Ook is belangrijk hoe lang hij heeft gewerkt en waarom hij werkloos is geworden. Zodra een werknemer weet dat hij werkloos wordt kan hij zich inschrijven als werkzoekende bij het UWV en een uitkering aanvragen, binnen een week nadat hij werkloos is geworden.

De duur van de WW-uitkering hang af van het arbeidsverleden. De hoogte van de WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% van het loon, de periode daarna 70%. De hoogte van de WW-uitkering is aan een maximum gebonden, het zogenaamde maximum dagloon. Als de WW-uitkering minder is dan het geldende sociaal minimum, dan heeft de werknemer recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet (TW).

Fictieve opzegtermijn
Als werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst hebben beĆ«indigd hanteert het UWV voor het moment waarop de WW-uitkering ingaat een zogenaamde “fictieve opzegtermijn”. Volgens artikel 19 lid 3 van de WW geld als aanvangsdatum voor de opzegtermijn, de datum dat de beĆ«indiging schriftelijk is overeengekomen of de datum dat de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Door de Rechtbank Zwolle is echter bepaald dat het UWV moet uitgaan van de datum waarop partijen overeenstemming bereikten, waarbij met een email aan de schriftelijkheidsvereiste kan worden voldaan. (Bron: Rechtbank Zwolle, 24 maart 2009, LJN: BH7555)

Verplichtingen
Tegenover het recht op een WW-uitkering staat de plicht om als werknemer zo snel als mogelijk is weer aan het werk te gaan. De werknemer moet vanaf het moment dat hij weet dat hij werkloos wordt, zoeken naar ander passend werk (sollicitatieplicht). Als een passende baan wordt aangeboden, moet de werknemer die aanvaarden en wanneer het UWV de werknemer een opleiding of scholing aanbiedt om de kans op werk te vergroten, moet hij daaraan meewerken.

Passende arbeid
De WW hanteert de volgende definitie: ā€˜Als passende arbeid wordt beschouwd elke arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem gevergd kan worden.ā€™