Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming | AVG

0
515

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Download Uitvoeringswet AVG
Download MvT Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG

De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ingediend bij de Tweede Kamer.

Doel van de Europese verordening is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie. De verordening treedt op 25 mei 2018 in werking. De Uitvoeringswet treedt dan ook in werking. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan ingetrokken.

Nieuwe regels zijn noodzakelijk, omdat de uitwisseling van persoonsgegevens overal in de Europese Unie is toegenomen. Gegevensuitwisseling houdt niet op bij de landsgrenzen. Bovendien kunnen overheid en bedrijfsleven, dankzij nieuwe technologie, bij hun activiteiten meer dan ooit gebruik maken van persoonsgegevens, aldus Sander Dekkers, Minister van Rechtsbescherming. Lees meer

De Uitvoeringswet voorziet in de nationale regels die nodig zijn ter uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG). De AVG en de Uitvoeringswet vervangen richtlijn 95/46/EG en de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: de Wbp). Er is in Europees verband welbewust gekozen voor een verordening in plaats van een richtlijn. Alleen daarmee kunnen de huidige verschillen in beschermingsniveau tussen de lidstaten verder verkleind worden en nog bestaande onnodige belemmeringen voor het functioneren van de interne markt uit de weg geruimd worden.

Met de Uitvoeringswet wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het huidige normenkader uit de Wbp. De materiële normen waaraan de verwerking van persoonsgegevens onder het regime van de AVG en de Uitvoeringswet moet voldoen, zijn in grote lijnen gelijk gebleven aan die uit de Wbp.

Alle veranderingen in rechten en verplichtingen vloeien direct voort uit de verordening. Zo worden de rechten van burgers op het gebied van privacy versterkt door bijvoorbeeld het vastleggen van het recht om ‘vergeten te worden’ en het recht van burgers om van de overheid of een bedrijf hun persoonsgegevens in een standaardformaat te verkrijgen (dataportabiliteit).

Daarnaast moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken rekening houden met nieuwe, strengere verplichtingen. Er wordt meer transparantie en verantwoording gevraagd. De verwerkingsverantwoordelijke moet aantonen dat hij in overeenstemming met de verordening handelt (verantwoordingsplicht) en moet een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden. Ook verplicht de verordening in meer gevallen een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen. Het toezicht op de naleving van de verordening en de Uitvoeringswet is belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In de uitoefening van het toezicht is de Autoriteit strikt onafhankelijk.

Niet alleen de Autoriteit Persoonsgegevens, de Europese commissie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook organisaties als VNO-NCW en de VNG zijn allerlei voorlichtingsactiviteiten gestart om verantwoordelijken wegwijs te maken in de nieuwe regels. Zo publiceert het ministerie binnenkort ook een uitgebreide ‘Handleiding AVG’ voor bedrijven, overheden en organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Bron: Overheid.nl, 13 december 2017 en Rijksoverheid.nl