Uitruil Extraterritoriale kosten

0
11235
Uitruil  Extraterritoriale kosten
De regeling extraterritoriale kosten is gebaseerd op de vrijstelling die in de loonbelasting bestaat. In de uitzend-cao is het mogelijk gemaakt dat werkgever en werknemer afspraken maken op grond waarvan een deel van het loon wordt ingeruild tegen een vergoeding van deze kosten

   CAO Uitzendkrachten (ABU en NBBU)  | 30% regeling | Artikel 31a lid 1e Wet LB


Uitruil van loon tegen vergoeding
In de uitzend-cao is het mogelijk gemaakt dat werkgever en werknemer afspraken maken op grond waarvan een deel van het loon wordt ingeruild tegen een vrije vergoeding van extraterritoriale kosten.Voor die verstrekkingen komen alleen dubbele huisvesting, reiskosten van- en naar het thuisland en extra kosten van levensonderhoud in aanmerking. Dubbele huisvesting betreft dus buitenlandse werknemers die woonachtig zijn in hun thuisland en van hun Nederlandse werkgever onderdak krijgen.

Kosten terdege aantonen
De extraterritoriale kosten moeten terdege kunnen worden aangetoond. De werknemer moeten in het thuisland zijn geworven door de Nederlandse werkgever (ze staan op de ‘wervingslijst’), ze moeten voorkomen op de ‘bewonerslijst’ van het huis waar ze hier wonen, en als het om vervoer gaat moet er een duidelijke vervoersregistratie overlegd kunnen worden.

Maximum
Financieel gezien is het uit te ruilen bedrag gemaximeerd tot 30% van het loon, terwijl het minimumloon altijd gerespecteerd moet blijven. En altijd moet vooraf (in het contract) met de werknemer een duidelijke afspraak worden gemaakt over de uitruilbare vrije vergoedingen of verstrekkingen.

Convenant Belastingdienst
De Belastingdienst heeft met de uitzendbranche in 2010 een convenant afgesloten waarin nadere regels zijn vastgelegd over extraterritoriale kosten en de werknemers die hiervoor in aanmerking komen. In zowel de ABU CAO als de NBBU CAO zijn deze nadere regels vastgelegd

ABU-CAO artikel Artikel 50 Uitruil van arbeidsvoorwaarden

 1. De uitzendonderneming en de uitzendkracht kunnen schriftelijk overeenkomen dat een deel van het naar tijdsruimte vastgesteld loon, alsmede bovenwettelijke vakantiedagen, toeslagen als bedoeld in artikel 20 lid 2 onder c., of de artikelen 36 en 37 en compensatie-uren als bedoeld 50 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 2012-2017 in artikel 49, wordt uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten.
 2. De uitruil van het loon voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen is toegestaan met inachtneming van de volgende beperkingen en voorwaarden:
  a. Uitruil van loon voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten is uitsluitend toegestaan voor dubbele huisvestingskosten, vervoerskosten van en naar de woonplaats in het land van herkomst van de uitzendkracht en extra uitgaven van levensonderhoud.
  b. Bij uitruil van loon dient rekening te worden gehouden met dwingendrechtelijke bepalingen.
  c. Uitruil van loon is uitsluitend toegestaan indien en voor zover fiscaal toelaatbaar.
  d. Het bedrag van de vrije vergoedingen of de waarde van de vrije verstrekkingen die de uitzendonderneming onbelast wil vergoeden of verstrekken, dient vermeld te worden op de loonstrook.
  e. De uitruil van loon voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen dient vooraf schriftelijk met de uitzendkracht te worden overeengekomen en wordt vastgelegd in (een aanvulling op) de uitzendovereenkomst. In de (aanvulling op de) uitzendovereenkomst wordt onder andere opgenomen voor welke vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen de uitzendkracht loon uitruilt en de afgesproken periode.
  f. Het loon na uitruil mag niet lager zijn dan het voor de uitzendkracht geldende wettelijk minimumloon.
  g. Uitruil van loon, bovenwettelijke vakantiedagen, toeslagen als bedoeld in artikel 20 lid 2 onder c. (voor zover het de toeslagen voor onregelmatigheid en overwerk betreft), of de artikelen 36 en 37 en compensatie-uren als bedoeld in artikel 49, wordt beperkt tot een maximum van 30% van het feitelijk loon.
  h. Een vrije vergoeding die in het kader van deze regeling wordt toegekend, blijft beperkt tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. Een vrije verstrekking die in het kader van deze regeling wordt toegekend, zal worden gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer.
  i. Over het uitgeruilde deel van het loon vinden geen reserveringen plaats als bedoeld in de artikelen 53 lid 4, 55, 56, 57 en 58 van deze cao. Het betreft hier de reserveringen voor de vakantiebijslag en het recht op vakantiedagen, wachtdagen, bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen die gekoppeld zijn aan het loon. Het voorgaande betekent dat alleen over het verlaagde loon reserveringen worden opgebouwd.
  j. Over het uitgeruilde deel van het loon vindt, voor zover van toepassing, geen pensioenopbouw plaats.
  k. De uitruil van een gedeelte van het loon heeft geen invloed op de grondslag van het overwerkloon en de toeslag voor onregelmatige werktijden.
  l. Het uitgeruilde loon en de waarde van de bovenwettelijke vakantiedagen die de uitzendkracht uitruilt voor de vrije vergoeding of vrije verstrekking bedraagt maximaal 81% van het bedrag aan extraterritoriale kosten die de uitzendonderneming onbelast wil vergoeden of verstrekken. Het percentage van 81% is niet van toepassing op de uitruil van toeslagen als bedoeld in artikel 20 lid 2 onder c. (voor zover het de toeslagen voor onregelmatigheid en overwerk betreft), of de artikelen 36 en 37 en compensatie-uren als bedoeld in artikel 49.

NBBU-CAO artikel 22 lid 5

De uitzendonderneming en de uitzendkracht kunnen schriftelijk overeenkomen dat een deel van het loon als bedoeld in lid 1, inclusief de daarin begrepen toeslagen voor onregelmatige werktijden en overwerk, alsmede de compensatie-uren als bedoeld in lid 3 en de bovenwettelijke vakantiedagen, wordt uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten (‘doelen’). De uitruil voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen is toegestaan met inachtneming van de volgende beperkingen en voorwaarden:

 1. Uitruil van loon voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten is uitsluitend toegestaan voor dubbele huisvestingskosten, vervoerskosten van en naar de woonplaats in het land van herkomst van de uitzendkracht en extra uitgaven van levensonderhoud.
 2. Bij uitruil van loon wordt rekening gehouden met dwingendrechtelijke bepalingen.
 3. Uitruil van loon is uitsluitend toegestaan indien en voor zover fiscaal toelaatbaar.
 4. Het bedrag van de vrije vergoedingen of de waarde van de vrije verstrekkingen die de uitzendonderneming onbelast wil vergoeden of verstrekken wordt vermeld op de loonstrook.
 5. De uitruil van loon voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen wordt vooraf met de uitzendkracht overeengekomen en vastgelegd in (een aanvulling op) de uitzendovereenkomst. In de (aanvulling op de) uitzendovereenkomst wordt onder andere opgenomen voor welke vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen de uitzendkracht loon uitruilt en voor welke periode dit wordt afgesproken.
 6. Het loon na uitruil mag niet lager zijn dan het voor de uitzendkracht geldende wettelijk minimumloon.
 7. Uitruil van loon inclusief de daarin begrepen toeslagen voor onregelmatige werktijden en overwerk alsmede de compensatie-uren als bedoeld in lid 3 en de bovenwettelijke vakantiedagen, wordt beperkt tot een maximum van 30% van het loon als bedoeld in lid 1.
 8. Een vrije vergoeding die in het kader van deze regeling wordt toegekend, blijft beperkt tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. Een vrije verstrekking die in het kader van deze regeling wordt toegekend wordt gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer.
 9. Over het uitgeruilde loon worden geen (reserveringen voor) vakantiedagen, vakantiebijslag, kort verzuim en bijzonder verlof, feestdagen en wachtdagen opgebouwd. Het voorgaande betekent dat alleen over het verlaagde loon voornoemde rechten worden opgebouwd.
 10. Over het uitgeruilde deel van het loon vindt, voor zover van toepassing, geen pensioenopbouw plaats.
 11. De uitruil van een gedeelte van het loon heeft geen invloed op de grondslag van het overwerkloon en de toeslag voor onregelmatige werktijden.
 12. Het uitgeruilde loon en de waarde van de bovenwettelijke vakantiedagen die de uitzendkracht uitruilt voor de vrije vergoeding of vrije verstrekking bedraagt maximaal 81 procent van het bedrag aan extraterritoriale kosten die de uitzendonderneming onbelast wil vergoeden of verstrekken. Het percentage van 81 procent is niet van toepassing op de uitruil van toeslagen voor onregelmatige werktijden en overwerk en de compensatie-uren als bedoeld in lid 3