Sectorpremies 2020

0
50698

Sectorpremies per 1 januari 2020

U vindt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020 in de Staatscourant 2019, 48560

Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 10,02%.

De nieuwe regelingen zijn gebaseerd op de volgende wijziging:

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2019, nr. 2019-0000100495, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

Geen vaksectoren meer, aanpassing in kader van Wet arbeidsmarkt in balans
De in de Staatscourant gepubliceerde ministeriële regeling wijzigt de Regeling Wfsv naar aanleiding van de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Bovendien wordt geregeld dat uitzendbedrijven die op grond van onderdeel 52 van Bijlage 1 van de Regeling Wfsv waren ingedeeld in andere sectoren dan de uitzendsector (vaksectoren) en waarvan de indeling op grond van het overgangsrecht in dat onderdeel was voortgezet, per de ingangsdatum van de Wet arbeidsmarkt in balans worden ingedeeld in de uitzendsector.

Afschaffing sectorfondsen en sectorpremies
Door de Wab is de financiering van de Werkloosheidswet (WW) gewijzigd door de WW-premie te differentiëren naar aard van het contract: voor vaste contracten gaan werkgevers een lagere WW-premie afdragen dan voor flexibele contracten. Door deze wijziging worden voor de WW de sectorpremies en sectorfondsen afgeschaft. In verband daarmee vervallen ook de bepalingen in de Regeling Wfsv die daarop betrekking hadden.

Overgangsrecht sectorindeling uitzendbedrijven
Sinds de inwerkingtreding van de regeling van 18 mei 2017 tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met afschaffing voor nieuwe gevallen van de mogelijkheid om uitzendbedrijven in een andere sector dan de uitzendsector in te delen (Stcrt. 2017, 29244) is het voor uitzendbedrijven niet meer mogelijk om te worden ingedeeld in een vaksector. Met deze regeling wordt – zoals aangekondigd in de memorie van toelichting bij de Wet arbeidsmarkt in balans – ook het overgangsrecht afgeschaft dat bepaalde dat uitzendbedrijven die destijds al in een vaksector waren ingedeeld, daar mochten blijven. Per 2020 worden alle uitzendbedrijven dus ingedeeld in de uitzendsector. Tevens wordt bepaald dat payrollbedrijven niet meer worden ingedeeld in de uitzendsector omdat per 2020 het bijzondere arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst niet meer van toepassing is op payrollovereenkomsten als bedoeld in het nieuwe artikel 7:692 BW. Payrollbedrijven worden in plaats daarvan ingedeeld in sector 45. De achtergronden van deze wijzigingen worden nader toegelicht in de memorie van toelichting bij de Wab.

Bron: Staatscourant 2019, 38919


Sectorpremies per 1 januari 2019
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de op 9 oktober 2018 door het UWV vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen goedgekeurd.


Download Besluit vaststelling Sectorpremies 2019


Differentiatie naar Premiegroep
De sectoren Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Uitzendbedrijven, Culturele instellingen, Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep.

Sector 52 Uitzendbedrijven premies 2019

Uitzendbedrijven
De premies binnen de Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep, van belang en niet de sectorpremie.

Binnen de andere vijf sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie.

Bron: Staatscourant, 31 oktober 2018, nr 60744