Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties | Handreiking DBA

0
327

Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties | Handreiking DBA
In de Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties| Handreiking DBA staan de kaders die de belastingdienst hanteert bij het beoordelen van voorgelegde overeenkomsten.


Download Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties


Kaders beoordeling
De Handreiking DBA bevat de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij het beantwoorden van de vraag of een opdrachtgever op grond van een voorgelegde overeenkomst wel of geen loonheffingen moet inhouden.

Bij het beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking volgt de belastingdienst vier stappen die volgen uit de wet en jurisprudentie. Deze vier stappen zijn als volgt:

  1. is sprake van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever?
  2. is er een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten?
  3. is de opdrachtgever verplicht loon te betalen?
  4. is  er sprake van een fictieve dienstbetrekking?

Wet DBA
De Handreiking DBA is een uitwerking van de door de staatssecretaris van Financiën toegezegde publicatie van beoordelingskaders tijdens de parlementaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties | Wet DBA, die per mei 2016 in werking is getreden