Faillissementswet

0
568

Faillissementswet
De Faillisementswet is een wet uit 1895 die de regels weergeeft omtrent de faillietverklaring en de van een schuldenaar. Ook zijn in de Faillissementswet de regels omtrent Surseance van betaling en de later toegevoegde schuldsanering voor natuurlijke personen terug te vinden.


Download wettekst Faillissementswet


Faillissement
Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen van een schuldenaar waardoor hij zelf de zeggenschap over het vermogen verliest. Zowel een rechtspersonen als een natuurlijk personen kunnen failliet worden verklaard. Een faillissement kan bij de rechtbank zowel door een schuldeiser als door de schuldenaar zelf worden aangevraagd. Na uitspraak van de rechtbank zal een curator worden aangesteld welke vanaf dat moment het vermogen zal beheren en het faillissement zal afhandelen.

Surseance van betaling
Surseance van betaling betekent dat een schuldenaar uitstel van betaling krijgt. Zowel aan rechtspersonen als natuurlijke personen kan Surseance van betaling worden verleent. Deze verlening gebeurt door de rechtbank waar een aanvraag moet worden gedaan. Surseance van betaling kan alleen door de schuldenaar zelf worden aangevraagd. Na uitspraak van de rechtbank zal een bewindvoerder worden aangesteld die toestemming moet geven voor alle rechtshandelingen die de schuldenaar wil verrichten. De bedoeling van een Surseance van betaling is waar mogelijk een faillissement af te wentelen door bijvoorbeeld met de schuldeisers een betaalregeling te treffen.

Schuldsanering natuurlijke personen
De schuldsanering natuurlijke personen is een regeling voor natuurlijke personen om na een termijn van ongeveer 3 jaar van hun schulden bevrijd te zijn. Om tot het schuldsaneringstraject te worden toegelaten moet allereerst een minnelijk schuldsaneringstraject via de Gemeente zijn voltooid. Als dit traject niet tot het gewenste resultaat heeft geleid kan de schuldenaar zelf een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Als de rechtbank de schuldenaar toelaat tot de schuldsanering wordt een bewindvoerder aangesteld die drie jaar lang controleert of de schuldenaar doet wat hij moet doen om aan zijn schulden te voldoen waarna na een periode van drie jaar de restschulden worden kwijtgescholden en de schuldenaar met een schone lei verder kan gaan.

Wetswijziging
De faillissementswet is zoals reeds eerder aangehaald een wet uit 1895 en voldoet ondanks de vele wijzigingen niet meer aan de huidige eisen. Momenteel ligt er een wetsvoorstel welke de faillissementswet uitvoerig moet moderniseren. Zie voor meer informatie over deze wijziging het item wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht.