30% regeling | Artikel 31a lid 1e Wet LB

0
2533
30% regeling | Artikel 31a lid 1e Wet LB
Werknemers die naar een ander land worden uitgezonden of vanuit een ander land in Nederland komen werken, noemen we extraterritoriale werknemers. Als deze werknemers aan bepaalde voorwaarden voldoen, vallen zij onder een bijzondere kostenvergoedingsregeling: de 30%-regeling.

Download wettekst Artikel 31a lid 1e Wet LB


Onbelaste vergoeding
De 30% regeling is ingesteld om het aantrekkelijker te maken voor buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken.Om te voorkomen dat een werknemer vanwege deze kosten niet naar Nederland komt heeft de wetgever besloten dat onder voorwaarden deze zogenaamde extraterritoriale kosten vrij kunnen worden vergoed. De werkgever mag in dit geval een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die worden gemaakt of 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.

Extraterritoriale kosten
Extraterritoriale kosten zijn extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst, hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de volgende kosten:

  • extra kosten voor levensonderhoud doordat de prijs in Nederland hoger is dan in het land van herkomst;
  • Reiskosten van en naar het land van herkomst;
  • kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren;
  • dubbele en extra huisvestingskosten;
  • cursuskosten om de Nederlandse taal te leren.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De werknemer heeft een dienstbetrekking in Nederland;
  • De werknemer heeft een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er is sprake van een specifieke deskundigheid als aan de gestelde salarisnorm is voldaan;
  • De werknemer heeft een geldige beschikking van de belastingdienst ontvangen;
  • De werknemer heeft in de 24 maanden vóór de eerste werkdag in Nederland meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.

Schoolgelden
Naast de 30%-regeling kan er een extra vrije vergoeding worden verkregen voor extraterritoriale kosten voor schoolgelden. Het moet gaan om het schoolgeld voor een internationale school of voor een internationale afdeling van een gewone school.

Aanvraag en duur beschikking
Als een werknemer gebruik wil maken van de 30% regeling dient hiervoor samen met de werkgever een verzoek voor ingediend te worden bij de Belastingdienst. Als de werknemer aan alle eisen voldoet, zal de Belastingdienst een beschikking afgeven. Als het verzoek wordt afgewezen kan hier bezwaar tegen worden aangetekend. De afgegeven beschikking heeft een maximale looptijd van 8 jaar.

Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965
In hoofdstuk 4a van het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 wordt de regeling nader uitgelegd.