Wet Bezava – grote gevolgen voor de uitzendbranche

0
5287


Wat zijn de gevolgen van de Wet Bezava voor de uitzendbranche?

“Werkgevers in en buiten de uitzendbranche zijn nog onvoldoende gealarmeerd over het effect van de invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters”

Van sectorale naar individuele verzuimbegeleiding
De Wet Bezava confronteert de uitzendbranche in de komende jaren met de noodzaak van een effectieve verzuimbegeleiding van vangnetters. Waar tot nu toe de premies van het ziekteverzuim van vangnetters voor een groot deel sectoraal worden vastgesteld, wordt dat binnenkort individueel. Dat is een belangrijke verandering met grote financiële risico’s.

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Bezava) is op 1 januari van dit jaar in werking getreden.

Veel meer dan tot nu worden werkgevers geconfronteerd met de financiële consequenties van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van hun (voormalige) werknemers als gevolg van een gedifferentieerde premie ZW en WGA.

Zie ook ABU: premiedifferentiatie WGA onbetaalbaar bij herziening Ziektewet

Toelichting door Jaco Coster
Jaco Coster, Associate bij Professionals in Flex en voormalig directeur ZW bij het UWV, merkt op dat men in de uitzendbranche nog onvoldoende gealarmeerd is. Op verzoek van FlexNieuws heeft hij een toelichting geschreven waarin hij de situatie en de gevolgen uiteenzet.

Lees de uitvoerige toelichting van Jaco Coster
> Welke impact heeft de nieuwe wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters?

Waarom is de situatie alarmerend?
Jaco Coster: “Langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers wordt steeds kostbaarder voor werkgevers. Vanaf het moment dat het WGA-risico privaat verzekerd kon worden (let wel: voor vaste werknemers) zagen we hoe verzekeraars deze nieuwe markt actief gingen betreden met concurrerende premies. Na verloop van tijd ontdekten deze verzekeraars tot hun spijt dat het risico veel hoger was dan gedacht. Wanneer een werknemer eenmaal langdurig uit het arbeidsproces is, en zeker langer dan 2 jaar, is er statistisch een marginale kans om het werk te kunnen hervatten in een passende functie.
Diverse verzekeraars hebben besloten zich (voorlopig?) terug te trekken en geen nieuwe polissen meer af te sluiten. Andere verzekeraars hebben hun premies verhoogd met een factor 3 tot 4. En dat betreft dan de werknemers met het relatief lagere risico: de werknemers in vaste dienst.
Dat is dus slecht nieuws voor 2016, als ook de WGA voor vangnetters privaat kan worden verzekerd.
Is er straks nog een verzekeraar te vinden of kun je dan alleen een (gecombineerde) polis afsluiten tegen een torenhoge premie? Wie het weet mag het zeggen. Ik zie in ieder geval een donkere wolk hangen voor de uitzendbranche. Het is belangrijk dat uitzenders zich goed beraden op hun risico’s en de stappen die zij kunnen nemen.”

Het is mogelijk een keuze te maken voor Eigenrisicodragen WGA in plaats van het ziekteverzuim uit te besteden aan het UWV. Wat zijn daarvoor de argumenten?

Voordeel van Eigenrisicodragen WGA
Hans Muurmans, verbonden aan private verzuimspecialist FlexCom4: “Waar in het publieke bestel een zieke vangnetter uit het zicht verdwijnt en de ex werkgever geen enkele invloed meer heeft op het verzuimproces, weet men als eigenrisicodrager exact wie er ziek is geworden, wat de status is van het verzuimproces en welke mogelijkheden er zijn om de ex werknemer te re-integreren. Je hebt dus veel meer invloed op het verloop van het proces. Je behoudt als werkgever zelf de regie en je hebt meer inspraak om de kosten van het ziekteverzuim te beperken.”

Werknemerprikkel
Muurmans: “De invoering van de werknemerprikkel, die de overheid wil invoeren om het uitkeringsvolume van de Ziektewet te beperken, is per 1-1-2013 nog niet haalbaar gebleken. Er wordt dit jaar gekeken of er een kostendekkend alternatief geboden kan worden, maar dat er een prikkel komt staat vast.”

Meer mogelijkheden voor re-integratie
“De maatregelen op het gebied van de toegenomen re-integratiemogelijkheden bieden de werkgever extra kansen. Tot 2013 was hervatting van ‘eigen werk’ het criterium voor volledige re-integratie. De ex-werknemer bleef ziek zolang deze het eigen werk niet uit kon voeren. Vanaf 2013 is het criterium voor herstel verbreed naar passende ‘gangbare arbeid’. Deze maatregel heeft als doel het aantal langdurig zieken terug te dringen. Hierbij gaat het om nieuwe gevallen en de herbeoordeling is pas na een jaar. Dus pas per 1-1-2014 wordt het effect zichtbaar.”

Gevolgen van de nieuwe wetgeving
Muurmans: “In de praktijk merk ik dat de gevolgen van de wijzigingen lastig zijn te overzien voor veel (uitzend)werkgevers. Een juiste en uitvoerige uitleg door een specialist is vereist om te begrijpen wat er gaat veranderen. Wat vandaag de dag gebeurt kan immers grote gevolgen hebben in de komende jaren. Mijn advies is om direct met een effectief verzuimbeleid van start te gaan omdat de individuele risico’s sterk toenemen vanaf 2014. De eerstvolgende mogelijkheid waarop werkgevers eigenrisicodrager voor de Ziektewet kunnen worden is 1 juli 2013. De aanvraag hiervoor moet uiterlijk 1 april bij de Belastingdienst ingediend zijn. Ik adviseer uitzenders om niet te lang te wachten en zich alvast te verdiepen in de mogelijkheden.”

Vijf weken bedenktijd voor Eigenrisicodragen
Jaco Coster: “Mocht de datum van 1 april te vroeg te zijn voor een definitief besluit, dan is aanmelding op die datum toch mogelijk en verstandig. De Belastingdienst geeft aanvragers vanaf die datum nog 5 weken bedenktijd tot 5 mei. In die vijf weken vanaf 1 april is het mogelijk om de aanvraag alsnog in te trekken.”