Welzijn maakt werkgevers in zakelijke dienstverlening aantrekkelijk

0
150

In de krappe arbeidsmarkt moet de HR-afdeling ervoor zorgen dat de werkgever aantrekkelijker wordt voor de werknemers.
ABN AMRO, cijfers en duiding Zakelijke Dienstverlening
Die conclusie trekt ABN AMRO op basis van onderzoek naar trends in zakelijke dienstverlening.

Het welzijn onder werknemers kan worden verhoogd door onder meer een hogere mate van diversiteit en gelijkheid, meer onderling vertrouwen en meer autonomie op de werkvloer.

Diversiteit en gelijkheid dragen sterk bij aan een gezonde werkomgeving. Diversiteit bepaalt in welke mate het bedrijf werknemers van verschillende achtergronden, leeftijd en geslacht in dienst heeft. Het niet gelijk behandelen en daarmee min of meer uitsluiten van bepaalde werknemers, komt de diversiteit in een organisatie niet ten goede. In de zakelijke dienstverlening verdienen vrouwen al jaren minder dan mannen.

Uit recent onderzoek van Evofenedex en ABN AMRO komt naar voren dat weinig organisaties de samenstelling van het personeelsbestand in het personeelsbeleid hebben opgenomen. Het management voelt die behoefte onvoldoende en geeft tevens aan te weinig tijd en kennis daarvoor te hebben.

Personeelsbeleid, of HR, is echter een kernactiviteit. In de krappe arbeidsmarkt zou de HR-afdeling verantwoordelijk moeten zijn voor het doordrukken van een strategisch personeelsbeleid bij het management. Voor het management kan dit tot meer zelfreflectie leiden. Het management is immers voor een belangrijk deel drager van dit beleid en de bijbehorende bedrijfscultuur.

Een gezonde bedrijfscultuur geeft werknemers een gevoel van veiligheid, gelijkheid en waardering. Een giftige bedrijfscultuur leidt daarentegen niet alleen tot reputatieschade voor het bedrijf, maar ook tot een verslechterd welzijn van werknemers met burnouts en een hoog verloop als gevolg. Hierbij is wederzijds vertrouwen tussen de collega’s en leidinggevende van belang, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat werknemers elkaar met respect benaderen.

Uit de Welzijnsmonitor blijkt overigens dat pestgedrag, seksuele intimidatie en geweld door collega’s flink zijn gedaald in 2020 ten opzichte van 2019. Thuiswerken heeft hierin een grote rol gespeeld, daar de fysieke aanwezigheid van collega’s ontbreekt. Ook wordt dit gedrag door thuiswerken digitaal vastgelegd, waardoor getroffen collega’s voldoende bewijs hebben om dit slechte gedrag aan te kaarten.

Vertrouwen is bovendien essentieel voor de groep werknemers die meer beslissingen zelf wil nemen. Werknemers willen namelijk ook autonomie. Autonomie en een duidelijke rolverdeling leiden tot een hoge betrokkenheid van personeel met als gevolg dat werknemers langer bij de werkgever blijven.

Organisaties hebben daarom baat bij leidinggevenden die beschikken over sterke intermenselijke competenties waarmee zij de randvoorwaarden creëren om medewerkers optimaal te laten functioneren. In de IT-sector werpt dit zijn vruchten af. Werknemers weten wat hun rol in het team is en krijgen de ruimte om te presteren in het werkgebied waar zij goed in zijn. Volgens Effectory is de betrokkenheid van werknemers in de IT-sector het hoogst vergeleken met werknemers in andere sectoren.

De HR-afdeling en het management hebben dus een grote verantwoordelijkheid in het creëren van een werkomgeving waarin het welzijn van de werknemer centraal staat. Medewerkers zijn momenteel schaars en recruitment gaat moeizaam. Door het welzijn van de werknemers te vergroten zijn werkgevers beter in staat om huidige en toekomstige medewerkers aan zich te binden en optimaal te laten functioneren.

Omzetontwikkelingen zijn positief
De sectoren binnen de zakelijke dienstverlening hebben zich gedurende 2021 sterk hersteld. Hoewel de advocatuur, accountancy en organisatieadvies relatief weinig last hebben gehad van de coronacrisis, is het uitzicht ook voor hen beter dan vorig jaar. De omzetgroei is te danken aan de aantrekkende economie en oplopende bedrijfsinvesteringen die de vraag naar financiële, juridische en adviserende diensten aansporen.

De omzet van uitzenders, detacheerders en andere arbeidsgerelateerde diensten laat een sterk herstel zien in de tweede helft van het jaar. De economie beweegt naar een nieuw evenwicht waarbij veel werk verschuift naar uitzendbanen die corona-proof zijn, zoals pakketbezorging.

Schoonmaak- en beveiligingsbedrijven hebben ook een goed jaar achter de rug. Het vooruitzicht voor deze branches is desalniettemin neutraal. In de 2G-samenleving, die op de overheidsagenda staat, wordt het mogelijk om festivals en evenementen door te laten gaan. Hiervoor zullen ook schoonmakers en beveiligers ingeschakeld worden. Echter kan de tussentijdse transitieperiode vraaguitval tot gevolg hebben.

Arbeidskrapte houdt aan
De werkloosheid is in oktober iets gedaald naar 2,9 procent van de beroepsbevolking. De stop van loonkostensubsidie NOW in die maand heeft dus niet direct tot een toename aan werkloosheid geleid. De nijpende personeelstekorten in diverse sectoren spelen hierbij een rol. Uit de arbeidsmarktindicator van ABN AMRO blijkt dat de krapte in oktober zelfs toenam. Gemiddeld staat het percentage onvervulbare vacatures op bijna 18 procent. Ook zijn personeelstekorten overwegend aanwezig in bijna alle branches binnen de zakelijke dienstverlening. Uit de CBS-conjunctuurenquête blijkt dat bijna 37 procent van ondervraagde ondernemers in de zakelijke dienstverlening stelt dat personeelstekort vooralsnog de grootste uitdaging voor groei vormt.

Consumentenvertrouwen daalt
Consumenten zijn sinds de zomer flink pessimistischer geworden, blijkt uit de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. Het vertrouwen daalde van –3 procent in juni naar –19 procent in november. Dit komt door het stijgende aantal coronabesmettingen evenals de teruggedraaide coronamaatregelen voor het laatste kwartaal van het jaar. Zowel over de economische situatie als de persoonlijke financiële situatie werden consumenten negatiever. Zij zien de komende tijd als minder gunstig voor grote aankopen, zoals auto’s en meubilair.

Bron: ABN AMRO, 14 december 2021

Lees ook
Schaarste aan medewerkers stelt uitzenders en detacheerders voor dilemma
ABN AMRO: stand van zakelijke dienstverlening, juli 2021