VIA tegen AVV ABU-CAO

0
1574


Logo Via28 februari 2009
In een brief somt de VIA een groot aantal bedenkingen op tegen deze cao die de werkgeversorganisatie ABU met FNV, CNV, De Unie en LBV is overeengekomen. Zo is de VIA van mening dat de ABU-cao niet rechtsgeldig tot stand gekomen is, de partijen betrokken bij de cao niet representatief zijn, discrimineert en op een aantal punten strijdig is met de wet. Bovendien blijft deze cao malafiditeit mogelijk maken, aldus de brancheorganisatie.

De VIA, brancheorganisatie van uitzendbureaus voor arbeidsmigranten, heeft minister Donner van SZW gevraagd de Cao voor Uitzendkrachten 2009 – 2014 niet algemeen verbindend te verklaren.

Uitzend-cao brengt rechtsbescherming in geding
De bij de VIA aangesloten uitzendbureaus verzetten zich al geruime tijd met kracht tegen het feit dat de Nederlandse Uitzend-cao geen enkele rekening houdt met de niet permanent in Nederland woonachtige werknemers. In deze cao zijn geen aanvullende afspraken opgenomen, zoals op het terrein van werkzekerheid, huisvesting, transport, sociale begeleiding en taalondersteuning. Cruciale afspraken voor arbeidsmigranten, zo stelt de VIA in haar brief. Hierdoor is de rechtsbescherming van deze groep werknemers ernstig in het geding.

Uitzend-cao zet deuren open voor malafide uitzendbureaus
Ook maakt de Uitzend-cao het mogelijk, arbeidsmigranten zonder afspraken vooraf naar Nederland te halen en hen bij gebrek aan werk niet te betalen. Een inhumane en verwerpelijke bepaling, die misbruik op grote schaal uitlokt, de deur wagenwijd openzet voor malafide uitzendbureaus en leidt tot wantoestanden in de werk- en woonsituatie. Alle pogingen van de VIA om hier in de nieuwe cao paal en perk aan te stellen, zijn door ABU en vakbonden terzijde geschoven. De VIA wordt, sinds haar oprichting in 2004, stelselmatig geweigerd aan de onderhandelingstafel, aldus de brancheorganisatie.

Betrokken partijen onvoldoende representatief voor uitzendsector
De VIA heeft ook diverse juridische en procedurele bedenkingen ingebracht. Naar de mening van de VIA is de cao die aan minister Donner is voorgelegd niet rechtsgeldig, omdat er geen ordentelijke ledenraadpleging heeft plaatsgevonden onder de achterban van de werkgeversorganisatie ABU, zoals is vereist. Bovendien stelt de brancheorganisatie dat de bij het akkoord betrokken partijen onvoldoende representatief zijn voor de uitzendsector, wat vereist is om een cao algemeen verbindend te verklaren. Berekeningen laten zien dat deze organisaties slechts een minderheid van de bedrijven vertegenwoordigen.

Nederlandse Uitzend-cao discrimineert
Verder discrimineert de Nederlandse Uitzend-cao op leeftijd, wat volgens de wet verboden is. Ook zijn er geen serieuze verplichtingen voor bedrijven op het gebied van scholing in de CAO opgenomen. En men hanteert onjuiste berekeningen voor arbeidsduur.

Verzoek ABU-cao niet algemeen verbindend te verklaren
De VIA heeft de minister met klem verzocht de nu voorliggende cao niet verbindend te verklaren, zeker niet voor een termijn van 2 jaar. Dat zou betekenen dat een grote maatschappelijke misstand, de slechte bejegening van vele tienduizenden arbeidsmigranten uit andere Europese landen, nog lang in stand blijft jegens een grote groep kwetsbare werknemers, in het bijzonder Centraal- en Oost-Europa, zo besluit de brancheorganisatie.

Overzicht bedenkingen VIA tegen ABU-cao »

Gerelateerd nieuws
> VIA gaat door met rechtzaak over ‘Polen-CAO’
> Via: cao pakt malafide uitzendbureaus aan
> Internetvakbond steunt VIA CAO niet
> Unie: één CAO uitzendbranche, geen VIA CAO Polen
> NBBU: VIA CAO Polen verstoort arbeidsmarkt
> Kamer: geen aparte CAO voor Polen
> CAO voor Arbeidsmigranten (VIA) wekt woede ABU


Bron: VIA, 26 februari 2009