Verkenning nationaal scholingsfonds en scholingspremie naar Tweede Kamer

0
136

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de verkenning scholingspremie en nationaal scholingsfonds.

De verkenning is verwoord in het Eindrapport van Ecorys.

Hoe krijgt Nederlander financiële middelen om zich in loopbaan te ontwikkelen?
“De kernvraag van de verkenning is hoe aan de voorwaarde kan worden voldaan dat elke werkende Nederlander de beschikking heeft over financiële middelen om zich in zijn loopbaan te kunnen ontwikkelen en in hoeverre een scholingspremie of
een nationaal scholingsfonds daaraan zou kunnen bijdragen. De verkenning bestaat uit een literatuuronderzoek naar (de effectiviteit van) bestaande financieringssystemen voor leven lang leren in binnen- en buitenland en interviews met experts en stakeholders (in het bijzonder sociale partners) over de haalbaarheid en functionaliteit van een scholingspremie en een nationaal scholingsfonds. Het onderzoek doet geen uitspraak over de mate van toereikendheid van bestaande arrangementen, zoals financiering door werkgevers, O&O-fondsen en dergelijke.

In de verkenning is een scholingspremie gedefinieerd als een systeem met een individueel spaarelement en individueel eigenaarschap over het gespaarde geld. Een nationaal scholingsfonds is gedefinieerd als een macrofonds met een trekkingsrecht voor het individu, echter zonder individueel eigenaarschap.

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de instrumenten scholingspremie en nationaal scholingsfonds als zodanig niet voorkomen in de literatuur, maar er zijn wel instrumenten met vergelijkbare kenmerken. Het gaat dan om respectievelijk
individuele leerrekeningen en (onder diverse benamingen) scholingsvouchers.”

Adviezen om ‘leven lang leren’ te stimuleren
“De komende maanden verschijnen er diverse adviezen op het terrein van leven lang leren, zoals het SER-advies over postinitieel leren en het advies van de commissie vraagfinanciering mbo. Onderhavige verkenning kan tezamen met deze en andere adviezen handvatten aanreiken voor de verdere gedachtevorming over effectieve instrumenten om een leven lang leren verder te stimuleren. Ook bij de verdere uitwerking van de door het kabinet aangekondigde scholingsvouchers kunnen de inzichten uit de verkenning worden betrokken.”

Bron: Rijksoverheid, 25 januari 2017