Uitzendkrachten en de voorlichting over de inlenersbeloning

0
5988

22 april 2010


Harry Vogels

In een serie artikelen belicht cao-expert Harry Vogels diverse aspecten van de cao’s voor de uitzendbranche. Lees ook de eerste delen in deze reeks »


Specifieke cao-informatie voor uitzendbureaus en uitzendkrachten is beperkt voorhanden. Dit levert problemen op in de informatievoorziening over de zogeheten inlenersbeloning. Er is werk aan de winkel voor de vakbonden. FlexService biedt hiervoor een oplossing, vindt Harry Vogels.


Dit artikel gaat in op de voorlichting over de inlenersbeloning aan uitzendkrachten. In 2008 werd hierover door FNV Jong een onderzoek gedaan en hieruit bleek, dat de kennis over de inlenersbeloning bij de uitzendkrachten slecht was. En ook vandaag de dag nog is de informatie aan uitzendkrachten onvoldoende, aldus vakbondsbestuurder Marcel Nuyten, bij de FNV eerst verantwoordelijke voor de uitzendbranche.

Inlenersbeloning
Inlenersbeloning is een term uit de cao voor uitzendkrachten van de ABU (artikel 19).

Onder inlenersbeloning wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen, hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf.

De cao laat het uitzendbureau tijdens de eerste 26 weken van een plaatsing de keuze: ofwel de beloningsregeling uit de Cao ABU wordt toegepast, ofwel de inlenersbeloning geldt vanaf dag één. Vanaf de 27e e week is de inlenersbeloning in ieder geval verplicht. Binnen de cao voor uitzendkrachten van de NBBU wordt de inlenersbeloning altijd gehanteerd vanaf dag één.

De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

 • het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld;
 • atv- of / adv-dagen;
 • toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
 • initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald;
 • onkostenvergoedingen;
 • periodieken.

Loonverhoudingsvoorschrift
Volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) moet het uitzendbureau het loonverhoudingsvoorschrift toepassen. Dit betekent dat de werknemer aanspraak heeft op hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen als de inlener betaalt aan eigen medewerkers, in gelijke of gelijkwaardige functies.
De Waadi maakt het mogelijk om van bovengenoemde regel bij cao (van het uitzendbureau of van de inlener) af te wijken. De Cao ABU maakt hier gebruik van, de Cao van de NBBU niet; daar gelden altijd de lonen en vergoedingen van de inlener.

Cao ABU
De Cao ABU heeft een eigen beloningssysteem. Dit eigen beloningsysteem geldt zolang de uitzendkracht nog geen 26 weken voor dezelfde uitzendonderneming ten behoeve van dezelfde opdrachtgever arbeid heeft verricht. Dat kan in fase A, B of C het geval zijn. Voor de vakkrachten geldt wel, zolang de betreffende bepalingen zijn aangemeld, de inlenersbeloning vanaf dag 1.

Beloning van inlener?
Loon en andere arbeidsvoorwaarden van de inlener zijn terug te vinden in de cao van de inlener en niet in de cao van het uitzendbureau. Maar de vraag is dan hoe de uitzendkracht aan deze informatie komt?

Onderzoek FNV Jong
In 2008 publiceerde FNV Jong, samen met FNV Bondgenoten, een zwartboek over uitzendkrachten met de titel “Morgen hoef je niet meer terug te komen”. In dit zwartboek wordt geconstateerd dat het goed is dat er uitzendbureaus zijn, want voor vele jongeren is het een goede weg om kennis te maken met de arbeidsmarkt of als opstap naar een vaste baan. Maar het is een slechte zaak als uitzendkrachten niet krijgen waar zij recht op hebben. Want volgens het onderzoek worden uitzendkrachten dikwijls niet in de juiste functie- of loonschaal ingedeeld. En ook is er veel onduidelijkheid over overwerk en toeslagen.
Een van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat er bij uitzendkrachten een gebrek aan kennis is over arbeidsvoorwaarden.

ABU en NBBU
Informatie over cao’s via internet is de laatste jaren met grote stappen vooruitgegaan.
Zo heeft het ministerie van SZW nu alle cao-teksten op de site www.cao.szw.nl staan en publiceren ook vakbonden en werkgeversorganisaties zelf bijna alle cao’s. Maar specifieke informatie voor uitzendbureaus en uitzendkrachten is vooralsnog beperkt voorhanden.
De twee werkgeversorganisaties in de uitzendbranche, ABU en NBBU, bieden een oplossing aan voor hun leden voor, namelijk flinke korting op een betaalde informatiesite. ABU-leden en NBBU-leden krijgen korting op www.caoweb.nl van uitgeverij Sdu, in samenwerking met werkgeversorganisatie AWVN.
Een abonnement op deze site kost normaal al bijna € 1000, maar leden van ABU en NBBU betalen slechts € 198. Met de andere betaalde cao-site www.caoresearch.nl van Elsevier, samen met FNV Vakcentrale, doen de cao-partijen in de uitzendbranche geen zaken. Een abonnement op deze site kost meer dan € 1000.

Kenniscentrum
Volgens Marcel Nuyten van FNV Bondgenoten wil zijn vakbond graag iets doen om de informatievoorziening voor uitzendkrachten te vergroten. De sites van Elsevier en Sdu zijn in dit kader te duur en bevatten ook geen specifieke informatie voor uitzendkrachten. Een externe partij zou hier een oplossing kunnen bieden.

Het Kenniscentrum van FlexService heeft – als enige van de aanbieder op dit gebied – de presentatie van de cao ’s volledig toegespitst op de uitzend- en payrollbranche en is ook als enige gratis.
Tientallen cao’s zijn beschikbaar en het is volgens de samenstellers de bedoeling deze database verder uit te breiden met nieuwe cao’s. Van de belangrijkste cao’s zijn bovendien alle kenmerken van de inlenersbeloning overzichtelijk bij elkaar gezet.
Een uitzendkracht hoeft dus niet meer de hele cao door te worstelen op zoek naar een toeslagpercentage of reiskostenvergoeding. Alle cao’s worden op precies dezelfde wijze gepresenteerd met loontabellen en toeslagen. Dat houdt het voor iedereen wel zo overzichtelijk.

Het uitgangspunt is altijd het cao-schema. Daarin staan vier belangrijke blokken:

  Algemene informatie over de cao: wat is de officiële naam, onder welke andere namen is de cao bekend, is hij algemeen verbindend verklaard, et cetera. Hier staat ook de complete en actuele tekst.

 • Een blok met informatie over de looptijd en de tijdstippen en percentages van loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen.
 • Kenmerken van de cao: de omvang van de werkweek, de berekening van het uurloon, adv-dagen en tabellen met lonen (altijd omgerekend naar uurlonen!), functies, toeslagen, vergoedingen en periodieken. Al deze informatie opent met één muisklik in een direct uit te printen pdf-bestand.
 • Het vierde blok bewijst zijn waarde bij opvolgend werkgeverschap: hoe is dat in de betreffende cao geregeld.

Commentaar
Informatie over cao’s was tot voor kort zeer moeilijk verkrijgbaar en in de meeste gevallen alleen tegen betaling. Nu staan de cao-teksten onverkort op verschillende websites en hoeft er bovendien niet voor te worden betaald.
Twee uitgevers, Sdu en Elsevier, opereren hierin commercieel, omdat zij de informatie rubriceren en ordenen. Voor uitzendkrachten is deze informatie echter te kostbaar. Bovendien ontbreekt de specifieke informatie die de uitzendkracht nodig heeft.
Het zou een flinke stap vooruit zijn als de vakbonden erin zouden slagen de informatievoorziening over arbeidsvoorwaarden aan uitzendkrachten sterk te verbeteren, bijvoorbeeld in samenwerking met FlexService en met subsidie uit het Sociaal Fonds Uitzendbranche. Ook kan worden gedacht aan samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Jurriën Koops, plv. directeur van de ABU, heeft mij inmiddels laten weten dat hij informatievoorziening richting uitzendkrachten erg belangrijk vindt. Vooral als die eenvoudig, begrijpelijk en vooral laagdrempelig bereikbaar is. Jurriën Koops weet uit de praktijk hoe moeilijk het is om de inlenersbeloning scherp te krijgen. Hij staat open voor initiatieven die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Primair is dit een zaak van de uitzendonderneming maar ook van de vakbeweging. Voor goede ideeën houdt hij zich van harte aanbevolen. Eventuele ondersteuning vanuit SFU / SNCU is een optie, meldt hij. Binnen de SFU-CAO is voorlichting en communicatie over de CAO UZK toebedeeld aan de SNCU.


drs Harry J.P. Vogels
www.caoadvies.nl


FlexService biedt gratis CAO-informatie
> CAO-overzicht, algemeen
> CAO-overzicht van ruim 30 cao’s met schema’s van de inlenersbeloning