Topambtenaar: basisverzekering alle werkenden

0
243

Er moet een arbeidsongeschiktheids- en pensioenvoorziening komen voor alle werkenden, die geldt voor zowel werknemers in loondienst als voor zzp’ers.

Secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken zegt dit in Economisch Statistische Berichten.

> Zie het nieuwjaarsartikel ‘Sturen op de toekomst’

Nodig vanwege veranderende arbeidsrelaties
Camps wil dat de zelfstandigenaftrek voor zzp ‘ers wordt herzien. Camps denkt concreet aan een algemene basisvoorziening op lager niveau met een verzekeringsplicht. Daarbovenop kunnen dan op individueel en sectoraal niveau aanvullende afspraken worden gemaakt. Hij vindt een ingrijpender maatregel nodig in antwoord op de uittocht van mensen uit traditionele arbeidsrelaties en de opkomst van zzp’ers.

Citaat uit het artikel:
“Het is de vraag of de huidige instituies voor arbiedsmarkt en ondernemerschap voldoende zijn ingespeeld op de dynamiek van zzp’ers. Die instituties – bijvoorbeeld op terrein van pensioenen, arbeidsongeschiktheid, maar ook voorzieningen in cao’s – zijn volledig ingericht op de klassieke relaties tussen werkgever en werknemer. Zij stellen een hoge mate van collectiviteit en solidariteit centraal. De uitdijende groep zzp’ers past niet binnen deze traditionele instituties, waarmee die collectiviteit en solidariteit onder druk komen te staan. De primaire beleidsreactie op de uittocht uit de traditionele arbeidsrelatie redeneert vanuit bestaande instituties. Zzp’ers worden bijvoorbeeld verleid binnen hun oude pensioenfonds actief te blijven, of zich aan te sluiten bij sectorale scholingsfondsen. Dit is echter geen duurzaam antwoord op de toenemende populariteit van het zzp-schap. De traditionele uitgangspunten, met als basis de relatie tussen werkgever en werknemer, blijven hiermee overeind, evenals het hoge niveau van solidariteit waartoe die instituties verplichten.

Een fundamentele reactie is noodzakelijk. Zo kan er worden nagedacht over een stelsel van voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen waarin niet de werknemer, maar de werkende centraal staat. Dit vergt een omslag in het denken.”

Bron: Economie.nl, januari 2014 en Min. EZ, 10 januari 2014