Top 10 cao-overtredingen in 2015

0
454

Top 10 cao-overtredingen in 2015

Sinds een aantal jaren maakt de SNCU een jaaroverzicht van de meest voorkomende afwijkingen die zij tegenkomt in haar cao-onderzoeken.

De top 10 is gebaseerd op de ruim 300 sommaties (zaken waarbij de SNCU aan een uitzendonderneming herstel heeft opgelegd). In de top 10 zijn zowel overtredingen van de ABU Cao als van de NBBU Cao verwerkt. De artikelnummers betreffen de cao’s zoals ze laatstelijk van toepassing waren in 2015.

Zie de top 10 cao-overtredingen

Omdat de verschillen tussen de aantallen overtredingen in de top 10 klein zijn, kan aan de kleinere verschuivingen niet veel worden afgelezen. Als de top 10 van 2015 wordt vergeleken met de volgorde in 2014 valt op dat overtreding van de scholingsbestedingsverplichting de meest voorkomende afwijking in 2015 is geworden (in 2014 nog plaats 7). Deze stijging kan voor een deel verklaard worden door het toenemende aantal bedrijven dat de scholing in eigen beheer uitvoert, maar dit onvoldoende kan onderbouwen tijdens een SNCU-controle.

Opvallend is de verschuiving binnen de top 10 van de overtreding van de inlenersbeloning. De afwijking “onjuiste toepassing van de inlenersbeloning” staat in 2015 op nummer 2 en in 2014 nog plaats 8. De verklaring hiervoor ligt vermoedelijk in de wijziging die heeft plaatsgevonden in de cao, waarmee toepassing van de inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag verplicht is geworden. Dit heeft tot gevolg dat afwijkingen die in het verleden betrekking hadden op het vaststellen van de primaire beloning nu vanaf dag 1 integraal onderdeel uitmaken van de inlenersbeloning, omdat ze behoren tot de elementen van de inlenersbeloning.

Naast de materiële (in geld uit te drukken) afwijkingen komen ook immateriële (administratieve) afwijkingen nog steeds zeer regelmatig voor, zoals het ontbreken van werkbriefjes en het niet vermelden van arbeids- en rusttijden.

Ook in 2016 gaat de SNCU weer voorlichtingsbijeenkomsten voor uitzendondernemingen organiseren. De top 10 van meest voorkomende afwijkingen vormt een belangrijke basis voor deze voorlichting.

Bron: SNCU, 21 maart 2016