TMC omzet 2010: +13,3%

0
990

TMC

22 maart 2011

TMC zag in 2010 de opbrengsten stijgen met 13,3% tot euro 41,2 miljoen ten opzichte van euro 37,2 miljoen in 2009. De toename was het gevolg van de stijging van 30,4% in de tweede helft van 2010. TMC zegt in november 2010 een opbrengstenrecord gevestigd te hebben in hun tienjarige bestaan.

“Wij kijken zonder meer positief terug op 2010. Voor TMC staat het te boek als een jaar van sterk herstel,” aldus Thijs Manders, Algemeen Directeur van TMC Group.

Uitdagingen bouw
“Het feit dat meerdere nieuwe institutionele beleggers, waaronder Teslin, in TMC zijn gestapt is een blijk van vertrouwen in onze toekomst.” TMC ziet nog wel uitdagingen in met name de bouw en civiele markt, maar acht zich goed toegerust om deze uitdagingen aan te gaan. “Voor onze Technology activiteiten, die goed zijn voor een zeer groot gedeelte van onze opbrengsten, voorzie ik dat we in 2011 volop de kans krijgen onze positie verder uit te bouwen.”

Brutowinst
De brutowinst in 2010 bedroeg Eur 15,3 miljoen, een stijging van 26,1% ten opzichte van het verslagjaar 2009. Deze stijging is onder meer het gevolg van de stijging van de opbrengsten en de subsidies. Exclusief subsidies is de brutowinst 2010 gestegen met 8,4% ten opzichte van 2009. De directe personeelskosten zijn met 7,1% gestegen ten opzichte van 2009. De brutowinst als percentage van de opbrengsten in 2010 is 36,3% ten opzichte van 32,6% in 2009. De brutowinst als percentage van de opbrengsten exclusief subsidies in 2010 is 28,1% ten opzichte van 29,4% in 2009.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten bedroegen Eur 3,7 miljoen in 2010 ten opzichte van euro 3,3 miljoen in 2009 exclusief de bijzondere waardeverminderingsverliezen op de goodwill. De stijging van 11,5% was met name het gevolg van hogere marketingkosten, ICT- en telefoonkosten en advieskosten.

Kernpunten 2010
• Voorstel tot dividenduitkering van Eur 0,40 per aandeel en Eur 0,10 jubileumdividend per aandeel.
• EBITDA met 94,1% gestegen tot Eur 5,3 miljoen (2009: 2,7 miljoen).
• Stijging van opbrengsten met 13,3% van Eur 37,2 miljoen in 2009 tot Eur 42,1 miljoen in 2010.
• Verbetering van de ratio direct/indirect ultimo 2010 tot 7,9 (ultimo 2009: 6,1).
• Stijging van de gewone winst per aandeel tot Eur 0,94 (2009: Eur -1,21).
• Netto cashpositie sterk verbeterd van Eur -1,4 miljoen ultimo 2009 tot Eur 3,1 miljoen ultimo 2010.
• Solvabiliteit ultimo 2010 van 68,8% (ultimo 2009: 63,3%).

Stijging vraag en productiviteit
De stijging van de opbrengsten is primair het gevolg van de stijging van het aantal werkondernemers als gevolg van een aantrekkende vraag gecombineerd met een hogere productiviteit, meldt de detacheerder.

Aantal medewerkers
Het aantal werkondernemers steeg van 387 eind 2009 tot 461 eind 2010, een stijging van 19,1%. Het gemiddeld aantal werkondernemers steeg van 408 in 2009 tot 423 in 2010. Dit betrof een stijging van 3,7%. Het aantal indirecten ultimo 2009 was 63. Ultimo 2010 was dit aantal gedaald tot 58. De verhouding direct personeel versus indirect personeel indirect bedroeg ultimo 2010 7,9 (ultimo 2009: 6,1).

Bron: TMC, 22 maart 2011