SNCU: Speerpunten 2012

0
676

Logo

9 januari 2012

De SNCU zal nog meer dan nu het geval is, aandacht gaan besteden aan haar voorlichtende functie richting met name uitzendbureaus en uitzendkrachten.

De speerpunten van de SNCU in 2012 zijn:

Meer voorlichting
De SNCU zal nog meer dan nu het geval is, aandacht gaan besteden aan haar voorlichtende functie richting met name uitzendbureaus en uitzendkrachten. Dit betreft:
– enerzijds de voorlichting over de CAO’s inhoudelijk en;
– anderzijds over de werkwijze en de stappen in het onderzoek.

Het inhoudelijke aspect betreft óók het geven van advies aan uitzendbureaus die uit onwetendheid de CAO niet correct naleven. Ook attendeert de SNCU in die gevallen op het bestaan van brancheverenigingen en de mogelijkheden van certificering.

Al een aantal jaar komen er veel meldingen bij de SNCU binnen die afkomstig zijn van arbeidsmigranten. De SNCU gaat onderzoeken op welke wijze zij nieuwe arbeidsmigranten tijdig kan informeren over rechten en plichten.

Verscherping en verdieping van het onderzoek
De SNCU gaat in 2012 veel aandacht besteden aan het verscherpen en verdiepen van het onderzoek. Ook het toepassen van nieuwe onderzoeksmethoden behoort daartoe.

Naast het starten van onderzoek op basis van ontvangen meldingen, wordt ook onderzoek gestart op basis van gedefinieerde risicofactoren. Doordat risicofactoren goed in beeld zijn gebracht is de SNCU nog beter in staat gericht bureaus te selecteren die in onderzoek moeten worden genomen. Dit kan ook uitzendbureaus betreffen, die al eerder in onderzoek zijn geweest. Hetzelfde geldt voor in het buitenland gevestigde uitzendbureaus die op de Nederlandse arbeidsmarkt actief zijn.

Focus op nakoming van rechten
De SNCU richt zich op de overtreder van de CAO’s voor uitzendkrachten, het uitzendbureau. Dit betekent dat uitzendbureaus onderwerp van onderzoek zijn en bij geconstateerde overtredingen door de SNCU worden gedwongen de benadeelde werknemers na te betalen. In 2012 zal focus liggen op het herstel van overtredingen aan de uitzendkrachten.

Verdieping in de samenwerking
De afgelopen jaren is een groot netwerk aan relaties opgebouwd. In 2012 zal verdieping in die relaties worden aangebracht die verband houden met de activiteiten die samenhangen met de speerpunten in 2012.

Een belangrijke samenwerking is de publiek – private samenwerking. In 2012 zal het wederom speerpunt zijn om deze samenwerking tot stand te brengen en te intensiveren.

Focus in de communicatie
Communicatie is een belangrijk instrument om tot een effectieve handhaving te komen. In 2012 zal de focus in de activiteiten gebaseerd zijn op de volgende drie communicatiedoelstellingen:
– vergroten van de perceptie van de pakkans;
– vergroten van het draagvlak in de branche en;
– beschermen en verbeteren van het imago van de branche bij de BV-Nederland en in het bijzonder bij inleners en wet- en regelgevers.

Bron: SNCU, januari 2012