SNCU: reeds 515 meldingen in eerste half jaar

0
262

Logo

30 juli 2012

De SNCU ligt eind van het 1e halfjaar van 2012 op schema met betrekking tot de realisatie van de gestelde doelstellingen voor 2012.

Daarnaast is veel informatie verstrekt aan de Inspectie SZW ter ondersteuning van het project van minister Kamp dat gericht is op aanpak van malafide uitzendbureaus. Ook de Belastingdienst heeft veel informatie ontvangen. De SNCU benadrukt hiermee nogmaals het belang van de publiek–private samenwerking.

Voorlichting
In de eerste helft van 2012 zijn inmiddels 1860 CAO – gerelateerde vragen afkomstig van met name uitzendkrachten en accountantskantoren door de helpdesk beantwoord. Rondom april hadden veel vragen betrekking op de gevolgen van het aflopen van de algemeen verbindend verklaring van de ABU CAO. Op verzoek van de partijen betrokken bij deze CAO, is door de SNCU in drie talen een informatiedocument aangaande dit onderwerp opgesteld en op de website geplaatst. De verwachting is dat voor heel 2012 er 3000 vragen zullen worden ontvangen.

Meldingen
Bij het meldpunt www.meldenhelpt.nl zijn 515 meldingen van vermoedelijke CAO overtreding binnengekomen. De meldingen zijn toegevoegd aan lopende onderzoeken of zijn aanleiding geweest voor het starten van nieuw onderzoek. In de eerste helft van 2012 zijn inmiddels 231 onderzoeken gestart. Deze onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van de binnengekomen meldingen, alsmede naar aanleiding van de uitkomsten van het risico-analysemodel dat de SNCU hanteert. In de andere gevallen wordt gewacht tot er meer meldingen binnenkomen of concretere informatie wordt toegestuurd.

Resultaat van onderzoek
Met betrekking tot de afgeronde onderzoeken waarover een beslissing is genomen, is voor € 3.000.000 aan benadeling van uitzendkrachten vastgesteld. Het aantal genomen beslissingen vertegenwoordigt 30% van het aantal dat is begroot voor heel 2012. Dit is, zoals verwacht, in de eerste helft van 2012 lager dan gepland voor de 2e helft van 2012. Dit heeft te maken met de doorlooptijd van onderzoeken. De ervaring leert dat 25% van het vastgestelde bedrag aan benadeling vrijwillig door het uitzendbureau wordt hersteld en in 12% van de gevallen staakt de onderneming haar activiteiten. De SNCU meldt de namen van deze bedrijven, en indien mogelijk van de bestuurders bij de Inspectie SZW. Dit met als doel te voorkomen dat de bestuurders een nieuw bedrijf oprichten. In alle overige gevallen start de SNCU een juridische procedure.

Publiek–private samenwerking Inspectie SZW en Belastingdienst met SNCU
De SNCU is ervan overtuigd dat de beste aanpak van malafiditeit wordt bereikt als publieke en private handhavingsinstellingen samenwerken. In de 1e helft van 2012 zijn belangrijke stappen in die samenwerking gezet. De meldpunten van de Inspectie SZW en de SNCU werken samen. Daarnaast wordt op uitvoerend niveau met elkaar overlegd over onderzoeksmethodieken en activiteiten. Ook wordt gezamenlijk nagedacht over goede handhavingscommunicatie. In het 1e halfjaar heeft de SNCU 560 namen van uitzendbureaus aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst verstrekt waarbij de SNCU een gegrond vermoeden van overtreding van de CAO heeft vastgesteld. Ervaring in de uitvoeringspraktijk heeft namelijk geleerd dat wanneer er sprake is van niet naleving van regels dit niet alleen de CAO betreft. Voorts zijn 3384 vertaalde meldingen aan beide instanties toegestuurd. Deze zijn overigens anoniem verstrekt in geval de melder hierom heeft verzocht. Er zijn meerdere verzoeken van de officier van justitie ontvangen om toezending van informatie. Datzelfde geldt voor de Inspectie SZW.

Bron: SNCU, 23 juli 2012