SNCU jaarbericht 2015

0
195

Afgelopen jaar heeft de uitzendsector te maken gehad met veranderingen door de invoering van de WWZ en de WAS, meldt de SNCU in haar jaarbericht 2015.

Ook de wijziging in de ABU cao betreffende de toepassing van de inlenersbeloning vanaf dag 1 van de terbeschikkingstelling was een belangrijke wijziging. De SNCU heeft hierop ingespeeld door informatiebijeenkomsten te organiseren voor zowel uitzendbureaus als uitzendkrachten. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomsten is het onderzoeksproces van de SNCU en het effect van de wetswijzigingen toegelicht. De wijzigingen hebben ook geleid tot meer vragen voor de SNCU helpdesk. Om de servicegraad op niveau te houden zijn de openingstijden van de helpdesk in de loop van het jaar uitgebreid. Op verzoek van samenwerkingspartners is een actieve bijdrage geleverd aan de voorlichting en samenwerking binnen Europa. Afstemming van onderzoeksprocessen in verschillende landen en de realisatie van een online tool ter bevordering van de voorlichting in het land van herkomst waren hiervan het resultaat. Gezien het succes van de voorlichtingsbijeenkomsten, zal de SNCU deze lijn in 2016 voortzetten.

Samenwerking
In het kader van het AMU-project is de zelfregulering in de uitzendsector verder verbeterd. Door de SNCU is de samenwerking en gegevensuitwisseling met ISZW en SNA verder geïntensiveerd. Er vindt een betere afstemming plaats over uit te voeren onderzoeken en risicoanalyses. Zo is de onderzoeksmethodiek afgestemd met ISZW en zijn er op verzoek van de SNCU onderzoeken uitgevoerd door ISZW op grond van artikel 10 van de wet AVV. Met SNA heeft intensieve afstemming plaatsgevonden om een betere cao naleving te bevorderen en te controleren. De effectiviteit van de handhaving wordt hierdoor verbeterd met minimale extra lasten voor de ondernemers.

Handhaving
Op handhavingsgebied heeft de SNCU in 2015 maatregelen genomen om onderzoeken efficiënter en sneller te laten verlopen. De belasting voor uitzendbureaus wordt hierdoor minder, er wordt sneller hersteld waardoor uitzendkrachten sneller worden nabetaald. Van de 325 onderzoeken die in 2015 zijn gestart is bij 25% daarvan nog in 2015 herstel doorgevoerd en is het onderzoek afgesloten. Het gevolg hiervan is dat het aantal onderzoeken dat in 2015 is afgesloten veel groter is dan in de voorgaande jaren. In 2015 is voor het eerst succes geboekt bij aanpak van bestuurders van malafide uitzendbureaus, getuige enkele belangwekkende uitspraken van kantonrechters en gerechtshoven.

De in 2015 geïntroduceerde maatwerkaanpak in onderzoek is een effectieve maatregel gebleken. Door in overleg te treden met het uitzendbureau komt herstel sneller tot stand en worden minder procedures gevoerd. Verbetering van de kwaliteit en doorlooptijd van onderzoeken blijft ook in 2016 belangrijk aandachtspunt voor de SNCU.

Bron: SNCU, 5 februari 2016