RWI: Nieuw inzicht in dynamiek op arbeidsmarkt

0
507

RWI

9 mei 2012

Jongeren wisselen vaker van baan dan ouderen. Allochtonen doen dit vaker dan autochtonen.

Vooral de schoonmaaksector, de horeca en uiteraard de uitzendsector kennen veel baanwisselaars. Weinig baanwisselaars zijn er in het openbaar bestuur en het onderwijs.

Onderzoek
In februari 2009 heeft de RWI het onderzoek “Omvang, aard en achtergronden van baanbaan- mobiliteit” gepubliceerd. Als vervolg daarop heeft het CBS in opdracht van de RWI de rapportage “Bewegingen op de Nederlandse arbeidsmarkt 1999-2008” uitgebracht. Daarin wordt voor de periode 1999-2008 niet alleen gekeken naar de baan-baan-mobiliteit, maar in brede zin naar de instroom en de uitstroom op de arbeidsmarkt. Op basis van deze rapportage heeft de RWI de special “Dynamiek op de arbeidsmarkt 1999-2008” opgesteld. In de periode 1999-2008 is de potentiële beroepsbevolking met 3,5% gegroeid. Vanaf 2004 is deze groei afgezwakt en daarna weer aangetrokken. Deze ontwikkelingen worden voor een groot deel veroorzaakt door het migratiesaldo.

> Bewegingen op de Nederlandse arbeidsmarkt 1999-2008
> Dynamiek op de arbeidsmarkt 1999-2008

Beroepsbevolking
Een steeds groter deel van de potentiële beroepsbevolking heeft inkomen uit arbeid (62% in 1999 en 66% in 2008). Deze toegenomen arbeidsparticipatie ging gepaard met een afnemende uitkeringsafhankelijkheid.

Werkgelegenheid
In de periode 1999-2008 is op sectoraal niveau sprake van verschillende werkgelegenheidsontwikkelingen. De welzijnssector en de zakelijke dienstverlening zijn wat betreft de werkgelegenheid de grootste sectoren. De bouw en de metaalnijverheid zijn krimpsectoren. Sommige sectoren zijn voor wat betreft hun werkgelegenheidsontwikkeling sterk afhankelijk van de conjunctuur (bijvoorbeeld de uitzendbranche), andere sectoren krimpen of groeien ongeacht de conjunctuur (bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs).

Instroom
De instroom in sectoren bestaat landelijk gezien voor meer dan de helft uit werknemers uit een andere sector. Het aandeel in de instroom van schoolverlaters is ca. 20% en zo’n 10% van de instroom betreft werkzoekenden die vanuit een uitkeringssituatie een baan hebben gevonden. Van de personen die de sector waarin ze werken verlaten, gaat landelijk gezien 57% naar een baan in een andere sector. 27% stroomt uit naar een uitkering, opleiding of werk als zelfstandige. De resterende uitstromers (16%) betreffen vooral niet-uitkeringsgerechtigden, emigranten en personen die overleden zijn. Zowel voor wat betreft de instroom, als de uitstroom is sprake van aanzienlijke sectorale verschillen.

De RWI-special en de CBS-publicatie geven sociale partners in branches en sectoren een meerjarig inzicht in conjuncturele en structurele ontwikkelingen en trends op hun arbeidsdeelmarkt. Daarmee vormen ze een extra hulpmiddel om met gericht beleid in te spelen op huidige en toekomstige knelpunten op die markt. De RWI vindt het belangrijk dat de gegevens over de dynamiek op de arbeidsmarkt periodiek worden geactualiseerd. De RWI hoopt dat het UWV deze periodieke actualisatie in de toekomst kan verzorgen.

Bron: Raad voor Werk en Inkomen, 9 mei 2012