Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) (Artikel 5 ArboWet)

0
2616

Nieuws
27-12-10 Arbo-regels voor werkgevers versoepeld
23-12-10 Wijziging Wet Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
04-10-10 Hulpmiddel Risico-Inventarisatie en Evaluatie: ARIE
02-04-10 Risico Inventarisatie voor kleine werkgever gemakkelijker
12-06-09 FNV wil inzagerecht in risico’s eigen werkplek
13-01-09 Donner wil advies over ARIE-regeling


Een wettelijke verplichting
Sinds 1 januari 1994 is een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) een verplichting voor werkgevers. Deze verplichting vloeit voort uit Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Ook het “plan van aanpak” is expliciet opgenomen in de wettekst (Artikel 5 lid 2).

De RI&E moet zo vaak als nodig is worden aangepast. De werknemers (ook ingeleende werknemers) moeten altijd inzage kunnen hebben in de RI&E.

Arbodienst
De werkgever is verplicht zich door een gecertificeerde arbodienst te laten ondersteunen bij het opstellen en de toetsing van de RI&E.

Handhaving door de Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de Arbowet. De inspecteur inspecteert niet alleen de feitelijke werkomstandigheden, maar controleert ook of er een RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak aanwezig zijn. Ook wordt gecontroleerd of de RI&E door een gecertificeerde arbodienst is getoetst en of de arbodienst een advies heeft uitgebracht over het plan van aanpak.

Bij geconstateerde tekortkomingen of overtredingen wordt handhavend opgetreden. Na het opleggen van een eventuele boete zal de Arbeidsinspectie controleren of men alsnog aan de RI&E verplichtingen voldoet. Zo nodig worden verdere sancties getroffen. Meer »

Plan van aanpak
In het “plan van aanpak” moet staan welke mitigerende maatregelen worden genomen in verband met de geïnventariseerde risico’s. De werkgever is verplicht jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het plan van aanpak. Het opstellen van het plan van aanpak moet in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gebeuren.