Randstad: rapport arbeidsmarktparticipatie “Bridging the Gap”

0
1881


Logo

16 juni 2010

Op 15 juni j.l. presenteerde Randstad het arbeidsmarktrapport “Bridging the Gap”, dat de cijfers, vragen en adviezen omtrent de arbeidsparticipatie in Europa in kaart brengt.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland en Denemarken binnen Europa de hoogste arbeidsparticipatie kennen. In het rapport wordt verkend welke beleidsaanpassingen nodig zijn om een moderne Europese arbeidsmarkt te creëren. Ook de rol van parttime- en uitzendarbeid is belicht.

Jules Theeuwes (SEO Economisch Onderzoek), Ben Noteboom (CEO Randstad Holding), demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

 

CEO Ben Noteboom overhandigt rapport aan minister Donner
Het onderzoeksrapport werd uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van Randstad. Ben Noteboom, CEO Randstad Holding overhandigde tijdens de presentatie het eerste exemplaar van “Bridging the Gap” aan demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Doelstellingen Lissabon
Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit na de crisis, met de verwachte vergrijzing en tekorten aan werknemers? De Lissabon-doelstellingen voor het verhogen van de arbeidsparticipatie zijn niet gehaald. De crisis heeft dit nadelig beinvloed. Geen van de 27 EU-landen zal in 2010 de doelstelling tot het terugdringen van de werkloosheid tot 4% hebben gehaald. Welke aanpassingen van het huidige beleid zijn noodzakelijk om een moderne Europese arbeidsmarkt te creëren? Welke rol speelt parttime- en uitzendarbeid?

Remmende voorsprong
In Nederland participatiegraad 77%. Dat is relatief hoog, maar het is onvoldoende om de kloof die verwacht wordt in de komende decennia te overbruggen. In dit kader lopen we op tegen de remmende voorsprong; waar is voor Nederland nog participatiewinst te behalen? Een hogere arbeidsparticipatie is nodig om welvaart te behouden en te bevorderen. Arbeidstekort brengt hogere arbeidskosten met zich mee, waardoor onze economische positie verzwakt en de welvaart afneemt.

Startkwalificatie VMBO’ers
Noteboom gaf aan dat Randstad met dit rapport in staat is te anticiperen op ontwikkelingen in Europa. Hij sprak van simultane belangenbehartiging; door bij te dragen aan de samenleving is Randstad succesvol. Zelf gaf hij aan dat met name de participatie van lager opgeleiden aan de arbeidsmarkt hem zorgen baart. In dit kader ondersteunt Randstad in Nederland het initiatief Champs on Stage waarmee VMBO-leerlingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag door mentoren extra worden begeleid bij hun stage en het succesvol afronden van hun opleiding. Er is voldoende arbeidsaanbod voor jongeren, als ze maar hun kwalificaties halen.

Wajongers en moeders met kinderen
Minister Donner gaf aan dat hij het wenselijk acht dat we in 2016 een partipatiegraad van 80% halen. Daarvoor kunnen de aanbevelingen in het rapport helpen. Zelf zou hij graag ook meer aandacht zien voor participatie van Wajongers, jongeren met een beperking. Meer deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt is ook van belang. Dit vraagt om een andere inrichting van de samenleving. Met name arbeidsparticipatie van jonge moeders wordt in de praktijk gehinderd door openingstijden van kinderopvang, huisartsenpraktijken e.d. die samenvallen met kantoortijden.

Overheidsbeleid
Op de vraag waar een volgend kabinet zich voor zou moeten inzetten, wees Donner op het belang van mobiliteit, beschikbaarheid, duurzame inzetbaarheid, leeftijdsbewust beleid en participatie van ouderen. Hij bepleit meer accent op het recht op arbeidsbemiddeling in plaats van het recht op werkloosheidsuitkering. Activering van scholing en opleiding is nodig. Het ontslagrecht en het loongebouw zouden zodanig moeten worden aangepast dat ouderen mobieler worden op de arbeidsmarkt en voor behoud van salaris niet gebonden blijven aan dezelfde werkgever.

Kennismigranten
Het arbeidstekort kan ook door immigratie worden aangevuld. Donner pleit in dit kader voor kennismigranten. Hij geeft aan dat met laaggeschoolde migranten het tekort slechts tijdelijk wordt opgelost, terwijl dit tegelijkertijd nieuwe problemen oplevert. Noteboom gaf aan dat Randstad crossborder staffing faciliteert. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld de expertise om IT-ers te leveren vanuit India voor de Nederlandse en Europese markt, maar in praktijk zijn bedrijven toch huiverig om die stap te nemen. De realiteit blijkt weerbarstig.
Donner gaf aan dat we voor de uitdaging staan om goed te presteren in een samenleving die zeer snel verandert. “We zullen de ontwikkelingen in Azie bij moeten houden.”

Taak van uitzenders
Uitzendbedrijven zijn gespecialiseerd in arbeidsmobiliteit. Ze hebben ook ervaring in het bemiddelen en begeleiden van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daar liggen onder meer kansen voor hun specifieke bijdrage voor verhoging van de arbeidsmarktparticipatie.

Eerdere rapporten over participatie
Het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek was een vervolg op het onderzoek uit 2007, dat in opdracht van Randstad Holding werd verricht: “Mind the gap”. Het bouwt ook voort op het onderzoek “Drivers of participation” dat SEO Economisch Onderzoek in 2009 heeft verricht.

Randstad arbeidsmarktrapport “Bridging the Gap”, samenvatting

Bron: Randstad.com