Principeakkoord nieuwe vijfjarige cao uitzendkrachten

0
323

ABU

Uitzendkrachten krijgen met ingang van 2015 vanaf de eerste dag in plaats van na 26 weken een loon dat gebaseerd is op de arbeidsvoorwaarden van de inlener; gelijk loon voor gelijk werk. Dat is een van de punten in het principeakkoord voor een nieuwe cao voor uitzendkrachten van de ABU en vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV.

De nieuwe cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor jaarlijks ruim 600.000 uitzendkrachten. De ingangsdatum is 5 november 2012, met een looptijd van vijf jaar. De aankomende drie maanden gaan bonden en werkgevers het principeakkoord verder uitwerken. Ter overbrugging van deze periode is een verlenging van de huidige cao afgesproken. In deze verlengde cao is ook de jaarlijkse loonsverhoging opgenomen van 1,55% per 3 september 2012.

Overige belangrijke punten uit het akkoord:

  • Uitzendkrachten die voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij het uitzendbureau vormen een uitzondering op het principe gelijk loon, gelijk werk. Voor hen gaan de eigen in de cao voor uitzendkrachten opgenomen beloningsregels gelden en niet die van de inlener.
  • Partijen zijn overeengekomen dat voor specifieke groepen en/of specifieke situaties aparte beloningsregels in de cao blijven gelden. Daarmee wordt de allocatieve rol van de branche ondersteund. Voorbeelden van mogelijke specifieke groepen zijn langdurig werkzoekenden, reïntegreerders, herintreders, mensen zonder startkwalificatie en (voortijdig) schoolverlaters. Daarnaast wordt voor deze groepen intensief ingezet op scholing.
  • De komende jaren wordt de bestrijding van de malafiditeit in de uitzendsector nog intensiever aangepakt. De gestelde certificeringsnormen aan uitzendbureaus worden aangescherpt, evenals de controle op correcte cao-toepassing.
  • In de cao worden eveneens aangescherpte normen voor onder andere huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen.

Definitief akkoord
De komende periode leggen partijen het akkoord voor aan hun achterban. Naar verwachting zal dan in september een definitief akkoord worden bereikt over de nieuwe cao voor uitzendkrachten. Daarna wordt voor deze cao een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat de cao geldig is voor de hele uitzendbranche, met uitzondering van cao’s die daarvoor toestemming krijgen van de cao-partijen. De nieuwe cao voor uitzendkrachten is de grootste collectieve arbeidsovereenkomst op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Bron: persbericht ABU