Principeakkoord CAO Uitzendkrachten ABU 2013-2017 – update

0
12392

CAO-naam
CAO Uitzendkrachten ABU

Download Principeakkoord CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017
> uitgebreide tekst nog niet beschikbaar

Looptijd
– Looptijd CAO van 5 november 2012 tot 4 november 2017 (vijf jaar)

Het principeakkoord betreft wijzigingen in de lopende CAO.

Loonmutaties
– Uitstel invoering inlenersbeloning (gelijk loon voor gelijk werk) vanaf dag 1 2015 naar 30 maart 2015 (dat was week 1 2015)
– Uitzonderingen op de inlenersbeloning vanaf dag 1 geldt voor langdurig werklozen, werkzoekenden volgens de Participatiewet, of uitzendkrachten zonder startkwalificatie. Voor deze groepen geldt dus niet de inlenersbeloning, maar geldt de toepassing van het eigen ABU-loongebouw (in principe voor één jaar). Ook voor uitzendkrachten met een OT-contract (fase C) wordt het ABU-loongebouw van toepassing;
– Voor de uitzonderingen geldt, ook per 30 maart 2015, een volledig herzien eigen ABU-loongebouw, startend op WML (Wet Minimumloon)
– Loonsverhoging van 1,8% op de feitelijke lonen op 29 december 2014 (week 1 van 2015). Deze loonsverhoging is niet van toepassing op uitzendkrachten met inlenersbeloning of WML.

Wat valt onder inlenersbeloning?
– Het bruto loon.
– ADV en andere arbeidsduurbepalingen voor zover deze van rechtstreekse invloed zijn op de hoogte vastgestelde loon.
– Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag.
– Initiële loonsverhoging (hoogte en tijdstip).
– Kostenvergoedingen zoals reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie.
– Periodieken, hoogte en tijdstip zoals bij de inlener bepaald.

Arbeidsvoorwaarden
– Voor fase B geldt per 1 juli 2015 dat er maximaal zes contracten in maximaal vier jaar aangeboden kunnen worden;
– Voor korte repeterende contracten gelden per 1 juli 2015 beperkingen;
– Minimumurengarantie van drie uur voor repeterende dagcontracten;
– Repeterende weekcontracten bij dezelfde opdrachtgever krijgen na 26 weken de gemiddelde omvang van die eerste 26 weken;
– Uitzonderingen gelden hierop o.a. voor de groepen studenten, scholieren en vakantiewerkers;
– De cao-bepaling over de proeftijd wordt aangepast per 1 januari 2015. Een proeftijd kan niet langer worden afgesproken in detacheringsovereenkomsten van ten hoogste zes maanden;
– Voor 1 juli 2015 wordt een alternatief voor de wettelijke transitievergoedingsregeling in de cao uitgewerkt.

Flex en zeker
De ABU vindt dat met deze nieuwe cao-afspraken een goede balans is gecreëerd tussen flexibiliteit en zekerheid. Jurriën Koops, directeur van de ABU: ‘De nieuwe cao bevestigt dat uitzendwerk een goed georganiseerde vorm van flex is. Het akkoord biedt de branche perspectief en is goed voor de arbeidsmarkt’.

Algemeen verbindend verklaard
Voor de wijzigingen in de ABU-CAO wordt een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De huidige cao is algemeen verbindend verklaard en geldt voor alle uitzendkrachten (behoudens dispensaties).

De afspraken tussen de onderhandelingsdelegaties van de ABU en de bonden worden voorgelegd aan de leden. Na instemming van de leden is het akkoord definitief.

Bron: ABU.nl, 7 oktober 2014 en FNV Bondgenoten