Premies 2019

0
2464

Premies 2019

Update, 31 oktober 2018: premie sectorfonds is gepubliceerd.

Update, 20 november 2018: premie WW en WAO is gepubliceerd.

Update 7 december 2018: adviespremies voor Aanvulling Ziektewet zijn gepubliceerd

Update 13 december 2018: Franchise en maximum pensioengevend uurloon gepubliceerd

Op 31 oktober is de Premie Sectorfonds gepubliceerd en op 20 november zijn de premies voor WW, WAO en Kinderopvang gepubliceerd. Net als voorgaande jaren verschilt alleen de WW premie fors van wat in de Rijksbegroting was aangekondigd. Daarnaast zijn uit de CAO van ABU en NBBU enkele andere kostprijselementen afgeleid. Als u deze combineert met bedrijfsspecifieke elementen, zoals het verzuim, leegloop, et cetera kunt u nu al een kostprijsindicatie voor 2019 maken.

Trend in de kostprijs
De kostprijs in 2019 zal heel licht stijgen. De premies voor de WW en Arbeidsongeschiktheid gaan omhoog en ook de premie Zorgverzekering stijgt iets. De premie Sectorfonds is vooral in de premiegroepen IIA en IB+IIB fors gedaald.

De reserveringen voor vakantiedagen en feestdagen dalen in 2019, omdat er een feestdag minder is dan in 2018.

De belangrijkste variabele voor de kostprijs zal net als de afgelopen jaren de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas zijn. De sectoraal bepaalde premie voor kleine werkgevers is voor sector 52 gestegen, maar de premie voor individuele uitzendorganisaties kan daar sterk van afwijken, afhankelijk van het verzuim dat zij hadden in 2017. Ook de premie voor de aanvulling op de Ziektewet voor contracten mƩt uitzendbeding is in de meeste gevallen gestegen.

Pensioenpremies
Het premiepercentage wordt jaarlijks door het bestuur van het pensioenfonds vastgesteld en kan dus ieder jaar wijzigen. De kans dat dat voor 2019 gebeurt, achten wij heel klein. De uurfranchise voor het pluspensioen en het maximum pensioengevend uurloon worden vaak pas eind december bekend gemaakt door StiPP.

Totaal over
grondslag
Werkgeversdeel Werknemersdeel
Premie Basisregeling 2,6% 2,6% 0,0%
Premie Plusregeling 12,0% 8,0% 4,0%
Franchise Plusregeling 6,64 n.v.t. n.v.t.
Max. pensioengevend uurloon 29,88

 

Premies

 

Fonds Verzekering Percentage Opmerking
2019 2018
Aof WAO, WGA, IVA, Kinderopvang 6,46% + 0,5% 6,27% +0,5% Geldt voor alle fases en premiegroepen, inclusief 0,5% premie kinderopvang.
Aok WAO 1e 5 jaar 0,00% 0,00% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
AZW Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep I


Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep II

ABU 1,87% (wg 1,29%, wn max 0,58%)

NBBU 1,49% (wg 0,75%, wn max 0,74%)


ABU 3,03% (wg 1,70%, wn max 1,33%)

NBBU 2,86% (wg 1,43%, wn max 1,43%)

ABU 1,65% (wg 1,07%, wn max 0,58%)

NBBU 1,41% (wg 0,70%, wn max 0,71%)


ABU 3,12% (wg 1,79%, wn max 1,33%)

NBBU 2,13% (wg 1,06%, wn max 1,07%)

ABU aanvulling tot 91%, zie ook CAO bijlage II
NBBU aanvulling tot 90%, zie ook CAO bijlage 3.
De genoemde premie is de totale premie voor wg en wn.

Een deel mag worden doorberekend aan de wn.
Premie is een gemiddelde voor de AZW-verzekerde bedrijven, anders eigen inschatting maken.
AWF WW, werkgeversaandeel 3,60% 2,85% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
Sectorfonds

WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. I 2,56%
II 2,69%
I 2,70%
II 3,24%
Met uitzendbeding, premiegroep IA en premiegroep IIA.
WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. 2,33% 2,81% Zonder uitzendbeding, premiegroep IB + IIB.
Whk vanaf 2014 Publieke stelsel:
ZW-Flex


WGA

4,85% (kleine wg)
0,10% – 8,48% (grote wg)


1,15% (kleine wg)
0,18% – 3,00% (grote wg)

4,59% (kleine wg)
0,10% – 8,03% (grote wg)


1,15% (kleine wg)
0,18% – 3,00% (grote weg)

Geldt voor alle fases en premiegroepen.
De premie voor middelgrote wg is een glijdende schaal van sectorbepaald naar individueel.
Whk vanaf 2014 Eigenrisicodragers:


ZW-Flex

WGA-vast

Voorziening of premie verzekeraar


Voorziening of premie verzekeraar

WGA-flex tot en met 2016 per definitie publieke stelsel.
ZvF Zorgverzekeringswet 6,95% 6,90% Geldt voor alle fases en premiegroepen.


Reserveringen

De reserveringen binnen de CAO van de ABU en NBBU zijn voor 2019 als volgt berekend: Meer informatie

Voorzieningen

Voorziening 2019 2018 Opmerking
Sociaal Fonds 0,2% ABU 0,05%
NBBU 0,05%
Officieel is de premie 0,2%. In de praktijk is hij lager.
Dit besluit is voor 2019 echter nog niet gepubliceerd, daarom hanteren wij de officiƫle premie.
Scholing 1,02% 1,02% ABU: alleen kandidaten in fase A
NBBU: alleen de eerste 78 weken
Leegloop Dit percentage dient u zelf te bepalen
Ziekte Dit percentage dient u zelf te bepalen


Wachtdagcompensatie

2019 2018 Opmerking
Premiegroep I 0,71% 0,71% Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
Geldt voor alle fasen van de NBBU
Premiegroep II 1,16% 1,16% Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
Geldt voor alle fasen van de NBBU


Transitievergoeding

Over de hoogte van de voorziening die u moet treffen, is geen algemene uitspraak te doen. Zie voor meer informatie de uitleg over de transitievergoeding. Houdt u er wel rekening mee dat de regelgeving rondom de transitievergoeding zal veranderen in 2020, waardoor elke medewerker die op 1 januari 2020 in dienst is waarschijnlijk recht op transitievergoeding zal krijgen vanaf de eerste dag van zijn dienstverband, ook als die voor 1 januari 2020 ligt.

Overige kosten
Hierboven staan de onderdelen van de kostprijs die min of meer vastliggen. Daarbovenop berekent u natuurlijk een marge om tot uw tarief te komen. Daarbij houdt u rekening met uw eigen kostenstructuur die vooral wordt bepaald door uw personeelskosten, huisvesting, marketing, enzovoort. Daarnaast heeft u minder zichtbare kosten, zoals die voor lidmaatschap van de branche- en andere organisaties, abonnementen op tijdschriften en websites, et cetera. Deze moeten uiteraard ook worden terugverdiend.

Onderstaande heeft strikt genomen geen betrekking op de kostprijs, maar maakt het beeld wel compleet.

Uurvergoedingen
ā€¢ De minimumlonen per 1 januari 2019 zijn bekend.
ā€¢ De lonen in kolom II en III van de loontabel van de ABU stijgen in januari niet. Kolom I wordt gelijk aan het nieuwe wettelijk minimumloon.

Netto vergoedingen
De regelingen omtrent onbelaste reiskostenvergoeding veranderen niet in 2019. Dat betekent dat de maximale onbelaste km-vergoeding ā‚¬0,19 blijft.

Bronnen