Polderoverleg vastgelopen

0
122

Het overleg tussen de werkgevers en werknemers over de arbeidsmarkt is mislukt.

De vakbonden FNV, CNV en VCP waren met de werkgeversorganisatie VNO-NCW in overleg over zaken als flexwerk, het ontslagrecht en pensioenen.
De werkgeversorganisaties kwamen met concrete voorstellen om problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de regeling voor loondoorbetaling bij ziekte en de Wet werk en zekerheid (Wwz). De bonden willen geen verdere flexibilisering.

De formerende partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hadden de bonden en de werkgevers uitgenodigd om de stand van zaken op de arbeidsmarkt te bespreken.

Met een polderakkoord had het nieuwe kabinet bij politieke beslissingen over sociale wetgeving op meer draagvlak kunnen rekenen.

Nu het overleg is mislukt, zal het volgende kabinet met alle partijen afzonderlijk overeenstemming moeten bereiken, lees meer

Werkgeversorganisaties persbericht
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn teleurgesteld dat het na veertien maanden van overleg in de SER niet is gelukt om met de vakbonden tot concrete afspraken te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt. Inzet van de ondernemersorganisaties was en blijft dat werkgevers weer gemakkelijker mensen voor onbepaalde tijd in dienst kunnen nemen. Tegelijk is er de urgentie om de arbeidsmarkt aan te passen aan de eisen en ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

Loondoorbetalingsplicht
De ondernemersorganisaties hebben in de SER concrete voorstellen gedaan om de acute problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet Werk en Zekerheid. De hoge risico’s en lasten maken met name kleinere bedrijven nu kopschuw om mensen voor onbepaalde tijd aan zich te binden. Het is ook in het belang van werknemers om dat aan te pakken.

Duidelijkheid voor zzp’ers
Misstanden met ‘flex’ moeten worden bestreden, vinden de werkgevers, maar flexibele arbeidsrelaties zijn niet meer weg te denken. Dat geldt eveneens voor zzp-ers. De ondernemersorganisaties willen duidelijkheid voor zzp-ers en hun opdrachtgevers, maar geen maatregelen die hen het leven zuur maken. Zij hebben in de SER voorstellen gedaan voor een vervanging van de wet DBA en een regeling voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Meer nodig dan reparatie
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland benadrukken in een brief aan formateur Gerrit Zalm dat voor de arbeidsmarkt van nu meer nodig is dan alleen reparatie van bestaande wetgeving. De organisaties hadden met de bonden graag afspraken gemaakt over een vernieuwende aanpak van vraagstukken zoals een leven lang ontwikkelen, de tekorten aan technisch opgeleiden en de werkkansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze vraagstukken vragen om een gezamenlijke inzet van kabinet en sociale partners. De ondernemersorganisaties hopen – na ommekomst van de voorstellen van een nieuw kabinet – alsnog tot een constructieve dialoog te komen voor de daadwerkelijke vormgeving en uitvoering van het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren.

Uitdagingen samen oppakken
Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, noemt de uitkomst van het overleg betreurenswaardig. ‘Op korte termijn liggen er knelpunten die echt opgelost moeten worden om ondernemers weer in staat te stellen mensen aan te nemen. Op de lange termijn moeten we ervoor zorgen dat mensen goed geëquipeerd zijn om de veranderingen in de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw op te vangen. Die uitdagingen blijven er liggen. Het zou goed zijn om deze samen op te pakken, samen ook met het nieuwe kabinet.’

Vakbonden, persbericht
Na maanden van intensieve besprekingen tussen vakbonden en werkgevers om oplossingen te vinden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, zijn de partijen zonder afspraken uit elkaar gegaan.Han Busker, voorzitter FNV is teleurgesteld in de uitkomst: ‘Afgelopen dagen is gebleken dat we met deze werkgevers geen afspraken kunnen maken over het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en het afschaffen van oneerlijke payroll-constructies. Als vakbonden wilden we op deze onderwerpen tot overeenstemming komen om de doorgeslagen flexibilisering te stoppen, maar de werkgevers bleken hier ook door de onderlinge verdeeldheid niet toe bereid. Terwijl het ongelofelijk belangrijk is voor Nederland dat de concurrentie op arbeidskosten stopt en er fatsoenlijke lonen betaald gaan worden.’

Economie draait goed, maar werknemers profiteren niet mee
Maurice Limmen, voorzitter CNV: ‘Nu was het moment geweest om gezamenlijk met werkgevers werkend Nederland weer zekerheid te bieden en de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt te stoppen. Onze inzet was nu juist om die flex-trend te keren; daar zijn werkgevers echter in de verste verte niet bij in de buurt gekomen. Dit is slecht nieuws, niet alleen voor werknemers maar voor iedereen die geeft om de stabiliteit van onze maatschappij.’

Negatieve gevolgen van de toenemende onzekerheid
Nic van Holstein, voorzitter van VCP: ‘Nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreden, hebben nauwelijks uitzicht op een normaal contract met voldoende zekerheid. De werkgevers laten door hun opstelling de kans liggen om vanuit gedeelde belangen met elkaar tot verbeteringen te komen.’

De negatieve gevolgen van de toenemende onzekerheid worden breed gedeeld. Uiteenlopende organisaties als het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Nederlandsche Bank, de Europese Commissie en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hebben gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van onzeker werk en inkomen voor mensen, de economie en de kwaliteit van de samenleving.

Inzet vakbonden
FNV, CNV en VCP hebben een gemeenschappelijke visie op de arbeidsmarkt: een vast contract is de norm. Hierdoor hebben werknemers zekerheid voor de toekomst. Het is bewezen dat contracten voor onbepaalde tijd en cao’s een stevige bijdrage leveren aan arbeidsproductiviteit, innovatiekracht en concurrentievermogen van de sectoren. Werkgevers laten dus veel liggen in hun ongebreidelde zucht naar flexibele, goedkopere arbeid. Flexibele en zelfstandige arbeid hebben zeker een plaats op de arbeidsmarkt, maar worden nu vooral gebruikt om kosten te besparen en risico’s af te wentelen op de werkenden. De vakbonden willen daarom dat zekerheden en bescherming die voor alle werkenden noodzakelijk zijn, ook voor flexibele en zelfstandige arbeid goed worden geregeld door wetgeving en collectieve afspraken.

Bron: VNO-NCW, FNV en NU.nl, 4 september 2017