OTIB: Groei installatiebranche verwacht, uitdagingen groot

0
195

OTIB 2016

OTIB heeft vandaag het rapport Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2016 gepubliceerd.

In dit jaarlijkse rapport gaat het Opleidingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf in op de bedrijvigheid, de arbeidsmarkt en de opleidingen in de branche en beschrijft een vergezicht tot 2020.

Conclusie van 2016: de branche is herstellende en de werkgelegenheid daalt nauwelijks meer. Maar er zijn strategische keuzes nodig op het terrein van scholing en ontwikkeling.

Branchegroei verwacht
Er zijn diverse signalen dat de branche aan het begin van een werkgelegenheidsherstel zit. De krimp van het aantal werknemers neemt geleidelijk af. In 2013 daalde het aantal werknemers nog met ruim vijf procent, in 2014 met drie procent en in 2015 is het aantal werknemers met nog slechts 1,8 procent afgenomen.

Een andere indicatie is de stabilisatie van de werkvoorraad. In 2014 en 2015 is de werkvoorraad stabiel op 17 weken, en is daarmee terug op het niveau van 2010. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is eveneens een indicator voor de economische situatie in de branche. Dit aantal is sinds het uitbreken van de crisis fors gedaald, maar daalt in 2015 niet meer verder.

Upgrading van de branche
Uit het onderzoek blijkt dat volgens bedrijven in de technische installatiebranche de vaktechnische vaardigheden (hard skills) belangrijk zijn voor goed vakmanschap. Maar dit geldt ook voor de soft skills. Inzet en betrokkenheid bij het vak zijn essentieel. Dit is terug te zien in de manier waarop de branche kijkt naar de opleidingsniveaus van hun medewerkers. Het aantal lager opgeleiden (lager dan mbo-2 niveau) is sinds 2007 fors afgenomen. Het aandeel hbo/wo- gediplomeerden is juist toegenomen.

Forse scholingsopgave
Ongeveer de helft van de bedrijven verwacht in de toekomst personeel met een hoger opleidingsniveau nodig te hebben om in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen. De meeste bedrijven verwachten vooral meer mbo-4-opgeleiden nodig te hebben. Maar ook op mbo-3 en hbo-niveau verwacht een substantieel deel van de bedrijven een toename van de werkzaamheden.

grafiek3

Toegenomen flexibilisering
De trend van toegenomen flexibilisering die in de hele arbeidsmarkt zichtbaar is, is ook terug te zien in de technische installatiebranche. Het aantal zzp’ers is fors gestegen naar ruim 14.000. In totaal beslaat de flexibele schil van zzp’ers ruim tien procent van de werkgelegenheid in de branche. Het aandeel ingezette uitzendkrachten is slechts vier procent.

grafiek2

Een lerende technische installatiebranche
Uit de trendrapportage komt een beeld naar voren dat de technische installatiebranche steeds meer een lerende branche zal worden. Inzet op scholing en ontwikkeling is essentieel om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Opleiding en scholing zijn niet beperkt tot het begin van de beroepsloopbaan, maar ook in latere loopbaanstadia zal ‘onderhoud’ en eventueel ‘revisie’ van kwalificaties op de agenda staan.

Bron: OTIB, 24 mei 2016