NVUB symposium “De brug tussen flex en vast” – impressie

0
1421


NVUB symposium “De brug tussen flex en vast”

Een initiatief om flexwerkers meer werkzekerheid en werkgevers flexibiliteit te bieden.

Johan Zwemmer over payroll, flexwerk en werkgeverschap
Het symposium werd gehouden op donderdag 29 november in het kantoor van Boekel de Nerée in Amsterdam Zuid. Het trok veel belangstelling vanuit de flex- en payrollbranche. Johan Zwemmer gaf tijdens het symposium uitgebreid toelichting op zijn promotie-onderzoek naar payroll en werkgeverschap.

ContinuFlex-cao

> Zie het programma

Commentaar bij ContinuFlex-cao
De sprekers tijdens deze bijeenkomst voelen zich betrokken bij vernieuwende maatregelen voor de flexibele schil: payrollkrachten, zzp’ers, uitzendkrachten, gedetacheerden of arbeidsmigranten. Het symposium was het samenvattende hoogtepunt van meerdere regionale informatie-avonden rond de NVUB Continuflex cao.
Johan Zwemmer (Advocaat Arbeidsrecht bij Boekel de Nerée en docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam) trok veel belangstelling vanwege zijn publicaties over payrolling, zijn recente promotie op dit onderwerp en zijn toetreding tot het bestuur van de NVUB.
Pieter Molijn (detacheerder), Willem van der Voort (Stichting Buitenlandse Werknemers) en Martin Pikaart (voorzitter vakbond AVV) lichtten vanuit hun eigen expertise toe waarom zij vinden dat aan flexibel personeel meer perspectief en baanzekerheid moet worden geboden, al spraken Molijn en Van der Voort, op eigen titel en niet vanuit directe betrokkenheid bij de NVUB.

NVUB ondertekening principeakkoord ContinuFlex-cao

Ondertekening principeakkoord ContinuFlex-cao
Sluitstuk van de bijeenkomst was de ondertekening van het principeakkoord van de nieuwe ContinuFlex-cao door Rendert Algra, voorzitter NVUB, Paul Bremmer, secretaris NVUB, en Martin Pikaart en Judith de Groot namens de vakbond AVV.

Dispensatie nodig
Waarom is deze cao nodig? Is dat niet teveel van het goede naast de cao van de ABU en de cao van de NBBU, zo werd gevraagd vanuit het publiek.
“Deze cao ia een nieuw en uitvoerbaar experiment dat een tussenweg biedt tussen flex en vast personeel,” zo betoogde bestuurslid Johan Zwemmer, die de dag tevoren was gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld ‘Pluraliteit van werkgeverschap’. Paul Bremmer, secretaris van de NVUB, gaf aan dat op dit moment intensief lobby wordt gevoerd bij de ABU en bij politici van de PvdA en de VVD om een lans te breken voor dispensatie als de ABU-cao opnieuw algemeen verbindend wordt verklaard. Een voorwaarde voor levensvatbaarheid van deze derde uitzend-cao.

Overleg met ABU en vakbonden
“Als het kabinet werkelijk de kloof tussen vast en flex personeel kleiner wil maken, zoals verwoord is in het Regeerakkoord, dan biedt de ContinuFlex-cao daarvoor een concrete kans,’ zei Johan Zwemmer. “Daarom wil ik er intensief bij de vakbonden, de politiek, de werkgevers en de ABU voor pleiten om dit experiment een kans te geven. Het is niet ons doel om te gaan ‘concurreren’ met de ABU of te procederen over de werkingssfeer. Die weg zullen we niet gaan. We willen een eerlijke kans voor een concept, dat gelegenheid moet krijgen om te worden verkend in de praktijk. Van dat experiment leren we gezamenlijk hoe we de arbeidsmarkt beter kunnen inrichten.’

Dit initiatief vangt veel vliegen in één klap
Werkgevers hebben behoefte aan flexibiliteit. Flexwerkers hebben juist behoefte aan meer zekerheid. Zij verkeren nu voortdurend in onzekerheid omtrent hun werk en inkomen en krijgen minder of geen toegang tot hypotheken en opleidingen dan vast personeel. Om aan de behoeften van zowel werkgevers als werknemers tegemoet te komen, regelt de ContinuFlex-cao een transferpool van aangesloten werkgevers. Daardoor zijn werknemers zeker van werk, al kan het zijn dat ze soms van baan wisselen. Werkgevers zijn zeker van flexibiliteit. Op het moment dat zij geen werk meer hebben voor hun werknemers, worden die herplaatst bij andere in de transferpool aangesloten werkgevers.

NVUB Symposium "De brug tussen flex en vast"

Transferpool en opleiding
Het aanbod van opleidingen in de transferpool zorgt voor betere matching en aansluiting bij de vraag in de markt. De ContinuFlex-cao zou een deel van de flexmarkt kunnen reguleren, want hij is gericht op flexwerkgevers, die niet zijn aangesloten bij de bestaande koepelorganisaties. “Dankzij de transferpool is een lager beroep op de WW nodig”, aldus Bremmer. Hij gaf aan dat hij voor een lagere WW-premie pleit bij het ministerie van SZW, om de toetreding van werkgevers nog aantrekkelijker te maken.

Lobby en details
Er is nog veel lobby te verrichten, zo gaf Paul Bremmer toe. Dat de cao nog niet kon worden afgerond, is mede veroorzaakt door de verkiezingen en het nieuwe kabinet, waardoor de nieuwe bewindsvoerder zich moet inlezen in het dossier. Ook de invulling van sommige details zal mogelijk nog een half jaar tot een jaar kosten. “Dat is onvermijdelijk bij zo’n nieuw initiatief”, verklaarde hij. “Komend jaar moet de formule in de praktijk worden gefinetuned.”

Fusie NVUB met VIA
Paul Bremmer zei dat de NVUB in overleg is met de VIA, directeur Claudia Füss, omdat arbeidsmigranten een steeds grotere rol gaan spelen voor de aangesloten leden van de NVUB.

Willem van der Voort – economisch effect arbeidsmigranten
In het kader van fusiebesprekingen tussen NVUB en VIA, was Willem van der Voort als spreker uitgenodigd. Hij is directeur van de VBW (Vereniging Buitenlandse Werknemers) en gaf een toelichting op de bijdrage die arbeidsmigranten leveren aan de Nederlandse economie. Op jaarbasis dragen zij 360 miljoen bij aan de schatkist. Van der Voort is mede-opdrachtgever van een grootschalig onderzoek in dit kader door SEO Economisch Onderzoek, dat afgelopen week werd gepubliceerd. “De negatieve beeldvorming rond arbeidsmigranten, aangewakkerd door het Polenmeldpunt van de PVV, wordt door dit onderzoek volledig weerlegd.”

Pieter Molijn – “Flex verdient beter”
Detacheerder Pieter Molijn vindt het initatief van de NVUB een stap in de goede richting, maar denkt dat het beter kan: “De verduurzaming van de inzetbaarheid van flexkrachten zit bij de NVUB vooral aan de achterkant van de arbeidsrelatie. Bij ontslag kom je in een transferpool waar er in een compleet digitale omgeving aandacht is voor degene die is ontslagen. In mijn optiek moet je als werkgever en werknemer werken aan werk tijdens het dienstverband om mensen structureel goed inzetbaar te houden. Dit geldt natuurlijk juist voor werkgevers in de flexbranche. Werken aan nieuw werk als je afscheid van iemand neemt lijkt heel sociaal, maar vaak is er dan al een achterstand ontstaan. Als je vanaf de intake flexkrachten stimuleert om zich te ontwikkelen en op te leiden, werk je meteen ook aan je eigen continuiteit als organisatie en werkgever. We hebben het steeds maar over de zorgpremie, de bezuinigingen, het ontslagrecht, maar daar gaat de oplossing niet vandaan komen. Wij als flexbranche hebben de oplossing in handen; mensen moeten kunnen werken, inzetbaar zijn. Dat is wat de economie op gang helpt.”

Martin Pikaart
Flexwerkers krijgen door de afspraken in de ContinuFlex-cao recht op een realistisch pensioen, zo lichtte Martin Pikaart toe. De pensioensituatie in Nederland is heel onvoordelig voor iedereen die na 1960 is geboren. Hij ondersteunde dit met een heldere, schematische uitleg: zie “Het beste pensioenstelsel ter wereld”.
De huidige verplicht gestelde pensioenvoorziening voor flexwerkers, StiPP, kost veel geld vanwege enorm veel administratieve handelingen en levert uitzendkrachten geen enkel uitzicht op pensioen.

Johan Zwemmer over “Pluraliteit van werkgeverschap”
Tijdens het symposium werd een inleiding gegeven door Johan Zwemmer die de dag tevoren was gepromoveerd op “Pluraliteit van werkgeverschap”. Hij lichtte de jurisprudentie van de Hoge Raad toe op het gebied van de kwalificatie van de juridische werkgever binnen de arbeidsovereenkomst. Payrolling komt steeds vaker in de plaats van een ‘gewoon’ arbeidscontract met een werkgever. Bij payrolling is sprake van een driehoeksverhouding tussen de onderneming, de werknemer en de contractuele werkgever. De vraag is dan of, en in welke situaties, de payroller als juridische werkgever kan worden aangemerkt. Volgens Zwemmer kan de payroller alleen dan als de juridische werkgever worden aangemerkt wanneer de payrollorganisatie naast de opdrachtgever een zelfstandige en inhoudelijke rol vervult bij de totstandkoming en bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Een payroller moet daarvoor onder meer een aantoonbare rol vervullen bij:
– de totstandkoming van de overeenkomst met de werknemer
– de (tussentijdse) scholing van de werknemer
– de reintegratie van de werknemer bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid
– bij het herplaatsen van de werknemer wanneer zijn functie vervalt.

Positionering NVUB in de flexmarkt

Waarom is hij onafhankelijk bestuurslid geworden van de NVUB?
Waarom maakt hij zich sterk voor de Continuflex-cao?

Motieven van Johan Zwemmer
Zwemmer: “Tijdens mijn promotieonderzoek de afgelopen jaren heb ik mij hier vanuit de theorie mee beziggehouden. In juli werd ik, onder meer naar aanleiding van mijn optreden tijdens het VPO payrollcongres in december 2011, door de NVUB uitgenodigd om mee te denken over oplossingen die meer recht doen aan de in het arbeidsrecht beoogde taak van de werkgever bij flexwerk en payrolling. De NVUB is afgelopen zomer een geheel nieuwe weg ingeslagen met een nieuw bestuur en omdat ik een goed gevoel heb bij dit nieuwe bestuur heb ik besloten mijn nek uit te steken en mee te denken over een cao die inhoud geeft aan het werkgeverschap bij langdurige detachering en payrolling en waarbij toch sprake is van een verantwoord verdienmodel. De manier waarop hieraan nu invulling wordt gegeven in de ContinuFlex-cao biedt een concrete oplossing die verder gaat dan het uitgangspunt van terbeschikkingstelling bij piek en ziek, dat de basis vormt van de voorzieningen in de ABU-cao. In de ContinuFlex-cao wordt de kloof verkleind tussen flexibele en vaste contracten en aangesloten bij wat je mag verwachten bij flexwerk en payrolling. Bovendien sluit dit naadloos aan bij de in het regeerakkoord gemaakte afspraken om de verschillen tussen flexibel en vast werk te verkleinen en bij de mededeling dat na ontslag alles in het teken moet staan van het vinden van nieuw werk.”

Pilot voor een nieuwe vorm van werkgeverschap
Op de vraag uit het publiek waarom de ContinuFlex-cao niet ‘op’ de ABU cao is ‘geplakt’ als een extra uitbreiding, zei Zwemmer: “Dat hebben we bewust niet gedaan. Allereerst omdat dit echt iets anders is, maar ook omdat we dan gebonden zouden zijn aan afdrachten aan de verplichte fondsen bij de ABU-cao, zoals StiPP.
De ContinuFlex-cao moet in vrijheid mogelijkheden, regels en werkwijzen kunnen verkennen. Het is een pilot voor nieuwe vormen van werkgeverschap binnen de ruimte die het arbeidsrecht aan werkgevers biedt. Een pilot voor een nieuwe vorm van werkgeverschap. Ik hoop dat de ABU en de grote vakbonden dit een kans willen geven en wij uiteindelijk de krachten bundelen. Aan elkaar beconcurrerende brancheverenigingen heeft niemand iets en dat is ook niet wat wordt beoogd met dit initiatief.”

Werkt.nl

Werkt.nl
De NVUB werkt samen met Werkt.nl. In dit platform wordt op een moderne manier de arbeidsmarkt virtueel gemaakt. De zoekcriteria al dan niet opgesteld door kandidaten en hun online portfolio’s zoals o.a. LinkedIn, Facebook en Revl worden daarin aan (flex)werkgevers gekoppeld.

Mening van cao-experts
Zie ook de opinie van twee cao-experts over dit symposium en de ContinuFlex-cao.
> Column Harry Vogels: Johan Zwemmer en de NVUB-cao
> Weblog Henk Strating HS Arbeidsvoorwaarden: Flexibiliteit en werkzekerheid

Impressie: Hinke Wever