Vakkrachtenmelding Schildersbedrijf binnen ABU-CAO

0
3175


15 januari 2010

Binnen de CAO Uitzendkrachten van de ABU is een nieuwe vakkrachtenmelding CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

In de ABU CAO wordt in artikel 20 gesproken over ‘vakkrachten’. De CAO van de opdrachtgever bevat dan bepalingen die gelden voor de beloning van uitzendkrachten die voldoen aan bepaalde opleidings- en /of ervaringseisen. Uitzendbureaus moeten deze beloning dan vanaf dag 1 volgen en mogen de eerste 26 weken dus niet de beloningsregeling uit de ABU CAO toepassen.

Wanneer is iemand een vakkracht?
De definitie van een vakkracht is geregeld in artikel 7 van de CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Dat luidt als volgt:

1. Onder vakkracht wordt verstaan de uitzendkracht, die in het bezit is van ten minste een diploma schilder, niveau 2, dan wel de uitzendkracht, die in 42 maanden voorafgaand aan de aanvang van de uitzendarbeid of gedurende het verrichten van uitzendarbeid, ten minste 24 maanden werkzaamheden heeft verricht in de zin van deze CAO.

2. De uitzendkracht die vakkracht is, dient vanaf het moment dat hij werkt bij een onderneming waarop deze CAO van toepassing is, te worden beloond volgens deze CAO. Het gaat daarbij om de volgende beloningselementen:

  a. de van toepassing zijnde beloning als bedoeld in artikel 22, met uitzondering van lid 2, sub A en sub B, voor volwassenen;
  b. de van toepassing zijnde beloning in artikel 23, sub C voor jeugdigen;
  c. de toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren als bedoeld in de artikelen 25 tot en met 28;
  d. de arbeidsduurverkorting als bedoeld in de artikelen 33, lid 3b en 37, lid 1;
  e. de loonsverhoging als bedoeld in artikel 24;
  f. de kostenvergoedingen d.w.z. de reiskosten, uitrustingsvergoeding en overige vergoedingen als bedoeld in de artikelen 40, 42 en 43 (het één en ander voorzover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);
  g. de verhogingen i.v.m. leeftijd of diploma conform artikel 22, lid 2, sub C en artikel 23, sub C.

3. Bij het inlenen van uitzendkrachten maakt de werkgever uitsluitend gebruik van ondernemingen, die geregistreerd zijn bij SNA (Stichting Normering Arbeid) en gecertificeerd zijn volgens NEN 4400-1, voorzover deze uitzendondernemingen zijn gevestigd in Nederland, en volgens NEN 4400-2 voorzover het buiten Nederland gevestigde ondernemingen betreft.

Tot wanneer geldt deze bepaling?
Deze bepaling geldt voor de looptijd van de CAO (dus tot 1 maart 2011), maar blijft daarna nog een half jaar geldig. Hij moet dus worden toegepast tot 1 september 2011. Als de CAO wordt vernieuwd, moet er opnieuw worden getoetst of de vakkrachtenmelding in stand kan blijven.

CAO-teksten
> CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 2009-2011

CAO-informatie
Meer over de CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf
Meer over de CAO Uitzendkrachten (ABU)

Tekst van de vakkrachtenmelding

Bron: ABU, 15 januari 2010